حسابان وب

تصويب نامه ۱۵۴۰۰/ت ۵۱۸۱۳ه مورخ ۹۴/۲/۱۳(تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات)

0 4,192

حسابداراپ

توضیح سایت: نصاب معاملات سال ۱۳۹۵ را اینجا دریافت کنید.


هیئت وزیران درجلسه مورخ ۹۴/۲/۶ به پيشنهاد شماره ۵۶/۵۴۴۸ مورخ ۹۴/۱/۲۵ وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات و ماده ۴۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ تصويب كرد:


الف – نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعين ميگردد:

۱ – معاملات کوچک : معاملاتي كه  کمتر از یکصد وسی و نه میلیون(۱۳۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

فینتو

۲-  معاملات متوسط :  معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده واز مبلغ یک میلیارد وسیصد ونود میلیون(۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از یک میلیارد وسیصد ونود میلیون(۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

ب – نصاب معاملات موضوع بند الف به مواردي  که به صورت مزایده انجام می شوند نیز تسری می یابد.


معاون اول رئيس جمهمور- اسحاق جهانگيري 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.