نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعاتي در خصوص سهام و نقل و انتقال آن

39 14,369

حسابداراپ

راهنمای تنظیم دفتر نقل و انتقال سهام ( ثبت سهام ) و برگ سهام در شرکتهای سهامی خاص

فصل اول – تنظیم دفتر نقل و انتقال سهام ( ثبت سهام )

الف – لزوم دفتر نقل و انتقال سهام

طبق مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت دفتر نقل و انتقال سهام (ثبت سهام ) برای شرکتهای سهامی اجباری است که متن مواد ذکر شده به شرح زیر است :


ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاء كند.

درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب به ثبت رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.

ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ب- ضمانت اجرای نداشتن دفتر نقل و انتقال سهام

۱) از آنجا که قانون تجارت داشتن دفتر نقل و انتقال سهام را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را در آخر ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت (هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است) لازم دانسته است هر شرکت سهامی دارای دفتر نقل و انتقال سهام(ثبت سهام) باشد تا تضییع حقی از سهامداران و بخصوص خریداران سهام بعمل نیاید.و اهمیت ان تا انجایی است که نقل و انتقالی که دفتر نقل و انتقال سهام ثبت نشده باشد را فاقد اعتبار نسبت به شرکت و اشخاص ثالث دانسته است .

۲) و نیز اداره ثبت شرکتها نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی را در دفتر ثبت شرکتها ثبت نمی نماید و به همین جهت داشتن دفتر نقل و انتقال سهام  در شرکتهای سهامی خا ص الزامیست .

ج- نحوه تنظیم دفتر نقل و انتقال سهام

با توجه به این که در قانون تجارت روش و دفتر خاصی جهت تنظیم دفاترفوق ذکر نشده است ولی خوشبختانه در بازار فقط یک نوع دفتر جهت نقل و انتقال سهام  موجود میباشد بهتر است:

۱- ابتدای تاسیس شرکت در صفحه اول دفترکه فقط یک صفحه میباشد  ( بدون در نظر گرفتن جداول دفتر )  نوشته شود.


شرکت …………………………………………………………………………. سهامی خاص در تاریخ    /   /     ۱۳ تحت شماره ………………………………… اداره ثبت شرکتهای ….. ثبت شده و سرمایه آن ……………………………….. ریال نقدیست که به ………………… سهم………………… ریالی بانام عادی منقسم شده است و ۳۵ درصد آن نقدا پرداخت  و مابقی در تعهد سهامداران است . که برگ سهام به شماره سریال…………………………. الی ……………………………… به ان اختصاص یافت  و لیست سهامداران شرکت و مقدار سهام آنها به شرح زیر است:


۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء


۲) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء


۳) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء


۴) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء


۵) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت


– امضاء رئیس هیات مدیره    نایب رئیس هیات مدیره   مدیـر عامل  مهر شرکت

 

۲- جهت نقل و انتقال سهام : در صفحه دوم که شامل دو برگ روبری هم میباشد با در نظر گرفتن جداول دفتر نقل و انتقال سهام نوشته شود و به ا مضا خریدار و فروشنده برسد  و هیات مدیره نیز ان را امضا و مهر نمایند و سپس در ذیل ان نوشته شود

با توجه به نقل و انتقالات انجام شده لیست سهامداران شرکت و مقدار سهام انها بشرح ذیل است:

۱)آقای /خانم  …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.


۲) آقای /خانم  …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.


۳) آقای /خانم  …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.


۴) آقای /خانم  …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.


۵) آقای /خانم  …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.


امضارئیس هیات مدیره    نایب رئیس هیات مدیره       مدیـر عامل        مهر شرکت


۳- نقل و انتقالات بعدی نیز در صفحات بعدی به همین صورت انجام خواهد شد

فصل دوم –  تهیه و تنظیم برگ سهام در شرکتهای سهامی خاص

پندار سیستم

الف- تعریف سهام

ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم را چنین تعریف نموده است :   سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.

تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.

ب- انواع سهام

طبق ماده فوق سهام به صورت بانام و بی نام  میباشد:

سهام بانام : سهامی است که به شخص معینی تعلق داشته و بموجب ان شخص مذبور دارای حقوق و تعهداتی میشود .وحقوق وابسته به سهام عبارتند از : حق حضور در مجامع عمومی شرکت – حق رای – حق استفاده از سود سالیانه و ذخایر قابل تقسیم – حق اولویت در نقل و انتقال سهام ( در موارد پیش بینی شده در اساسنامه – حق اقامه دعوی بر علیه شرکت تحت شرایطی و حق استفاده از دارایی شرکت پس از ختم تصفیه و … .

سهام بی نام :نام دارنده سهام در ان درج نمی گردد و بصورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده ان مالک ان شناخته میشود مگر انکه خلاف ان ثابت گردد . سهم بی نام به سهولت قابل نقل و انتقال بوده و مالکیت ان با قبض و اقباض صورت میگیرد .

ج – شکل برگ سهام

اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ردیف بوده و سهام فوق باید به امضائ دو نفر از دارندگان امضا مجاز شرکت برسد .

ورقه سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد ( ماده ۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۱-     نام شرکت و شماره ثبت ان در دفتر ثبت شرکتها

۲-     مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده ان

۳-     تعیین نوع سهام

۴-     مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ان به حروف و به اعداد

۵-     تعداد سهامی که هر ورقه نماینده ان است

مواد قانون تجارت که مربوط به برگ سهام و دفتر نقل و انتقال سهام می باشد .

بخش ۲ سهام

ماده ۲۴ – سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.

تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.

ماده ۲۵ – اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد.

ماده ۲۶ – درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود –

۱ – نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.

۲ – مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.

۳ – تعيين نوع سهم.

۴ – مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.

۵ – تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست.

ماده ۲۷ – تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد.

ماده ۲۸ – تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.

ماده ۲۹ – در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد.

ماده ۳۰ – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است.به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.

 ماده ۳۱ – درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد ۲۵و۲۶بايدرعايت شود.

ماده ۳۲ – مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده ۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد.
ماده ۳۴ – كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود.

ماده ۳۵ – درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود.

ماده ۳۶ – درمورد ماده ۳۵آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.

ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذكوردر ماده ۳۵حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.

ماده ۳۸ – درمورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.

ماده ۳۹ – سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.

گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.

ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.

درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.

ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲ – هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.

امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.


براي دريافت گواهي فرم نقل و انتقال سهام(گواهي مالياتي) اينجا كليك كنيد.محل تبلیغ شما

39 نظرات
 1. نیما می گوید

  سلام
  مرسی از سایت خوبتون، مطلب خیلی عالی بود
  فقط دفتر سهام و برگه های سهام برای یک شرکت سهامی خاص از کجا قابل تهیه است.؟
  با تشکر

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  تصویر دفتر سهام را درمتن ارائه کرده ایم و انشاءا… وبنا به پیشنهاد خوب شما تصویر برگه ی سهم را هم منتشر خواهیم کرد.

 3. لاریسا مولودی می گوید

  با سلام
  احتراما درخصو توضیحات بالا منظور از شماره سریال اوراق سهام چیست؟ و در شرکتهای سهامی خاص این شماره بر چه اساسی تعیین می شود و آیا باید شماره های خاصی به آن تعلق گیرد؟؟

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اصولا سریال برای کنترل تعداد برگهای صادره و ردیف بودن و عدم سوء استفاده درج میشوندوتابع ضوابط خاصی نیستندوصرفا پشت سرهم بودن و تطبیق آن با ته سوش ملاک است.

 5. احسان می گوید

  با سلام
  ایا میتوان برای افزایش افراد هییت مدیره جلسه عادی بطور فوق العاده (انتخاب مدیران و بازرسان)و عادی سالانه (برای افزایش هییت مدیره) در یک تاریخ و ساعت صورتجلسه را تنظیم کرده؟
  مثلا با عنوان مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالانه /به طور فوق العاده عنوان صورتجلسه که به اداره ثبت شرکتها پست کنیم ولی بصورت الکترونیکی جدا جدا انجام شوند؟
  بعبارتی در سیستم ۲ صورتجلسه انجام دهیم ولی دوتاش در یک برگه پست شود؟
  امکانش هست؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- افزایش تعداد را اول می بایست اگر در اساسنامه سقف تعین شده , در قالب مجمع فوق العاده مصوب کنید.
  ۲- در قالب یک جلسه آنهم ” مجمع عادی بطور فوق العاده ” میتوانید در خارج از موعد اساسنامه تغیرات هیات مدیره و بازرس را منظور کنید.
  ۳- چون دو مجمع تشکیل شده می بایست در قالب دو صروتجلسه اقدام کنید.

 7. طاهره می گوید

  سلام
  با تشکر از مطالب خوبی که ارائه داده اید. سوال من درمورد نحوه تعیین مبلغ انتقال سهام است و اینکه انتقال سهام به سهامدران قبلی یا اشخاص دیگر تفاوتی دارد؟

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  قاعدتا اگر بخواهید بنا به صورتهای مالی مبلغ سهام را مشخص کنید از معادله حسابداری استفاده میشود.
  وگرنه این موضوع بنا به عرف بازار وتوافق صورت میگیرد.

 9. آرش می گوید

  با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدی که منتشر میکنید.

  همونطور که اشاره فرمودید به نقل و انتقال سهام ۴% مالیات تعلق میگیرد.

  آیا میتوان سهام با نام را به بی نام تبدیل و سپس آن را منتقل کرد و ۴% مالیات را پرداخت نکرد؟
  مزایا و معایب این عمل را محبت میکنید بیان بفرمائید؟

 10. آرش می گوید

  سوال دوم بنده در مورد خرید سهام تسط سهامداران فعلی است.
  فرض بفرمائید شرکت سهامی خاص تشکیل شده از ۵ نفر است، ۳ نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر سهامدار هستند.
  حال اگر آن دونفر قصد خروج داشته باشند آیا سهام آنان میتواند به احدی از اعضای هیات مدیره انتقال یابد؟
  سپاس

 11. ابراهیم می گوید

  باسلام .من درحال فروش سهام خود در یک شرکت سهامی خاص به سایر
  سهامداران می باشم.باتوجه به اینکه توافق شده جمع مبالغ سهم و سایر
  مطالبات را طی شش فقره چک و بتدریج طی مدت سه سال پرداخت نمایند
  این تعهد را چگونه در دفتر نقل و انتقال سهام بنویسیم. باتشکر

 12. حميد می گوید

  باسلام بنده تعداد۲۸۰۰۰۰سهم خپارس با كد معاملاتي يكي از دوستانم خريده ام و قصد آوردن آن در كد معاملاتي خودم را دارم لطفا راهنمايي نماييد براي انجام اينكار چه كاري انجام بدهم

 13. سارامحمودي می گوید

  باسلام -اگردرشركت سهامي خاص نقل وانتقال طي قولنامه بين طرفين دردفترخانه تنظيم شده سپاس باتشكيل جلسه وموافقت هييت مديره وامضاء آنان درصورتجلسه ي نقل وانتقال وطرفين صورت بگيردوشخص فروشنده اوراق سهام راامضاء وتحويل خريدارداده باشدودرصورتجلسه جهت ثبت انتقال مديرعامل رامكلف به انجام آن نموده باشندسپس فروشنده فوت نمايد پرداخت ماليات انتقال چگونه است؟
  تشكر

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درقولنامه قید نشده بعهده کیست؟
  عرفا بعهده ی فروشنده است.

 15. نسیم مقدم می گوید

  با سلام
  آیا در شرکت سهامی خاص میتوان فقط بخشی از سهام را بی نام کرد یا این که باید کل سهام بی نام شود؟
  با تشکر

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هردوحالت امکان پذیر است

 17. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشی
  بابت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص نیازی به تایید سهامداران دیگر نیز می باشد؟

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر توافق خریدار و فروشنده و صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر موافقت با این نقل و انتقال (جهت دارایی)لازم است.

 19. اکبر می گوید

  سلام من خریدار سهام از یک شرکت سهامی خاص هستم و با قوانین اشنا نیستم

  ما یک صورتجلسه فوق العاده مجمع امضا کردیم که اینقدر سهام از فلانی به فلانی انتقال داده شد و یک صورتجلسه دیگه هم مبنی بر تغییر مدیران که منم به مدیران شرکت اضافه شدم

  و ما برای تغییرات سهام به اداره دارایی رفتیم و مبلغ دارایی پرداخت شد ولی دفتری چیزی نداریم برای ثبت این تغییرات . روزنامه رسمی جدید اومد اسم من بعنوان هییت مدیره مطرح شده . آیا خرید سهام درست انجام شده یا باید اقدامات دیگه ای هم انجام بشه؟

 20. کریم می گوید

  با سلام
  من پانصد سهم مربوط به شرکت صنعتی درایی ایران صدا دارم ولی برگه سند سهامم گم شده چه راهکاری هست که برگ سند مجدداً صادر بشه ؟ ممنونومیشم از راهنماییتون

 21. آرزو می گوید

  با سلام و وقت بخیر
  برای نقل و انتقال سهام از یک شرکت (حقوقی) به شرکت دیگر (حقوقی) فقط مدارک مثل روزنامه رسمی و .. شرکت لازم هست یا کپی شناسنامه سهامداران شرکت هم مورد نیاز می باشد؟

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به انضمام صورتجلسه هیات مدیره شرکت فروشنده و سوابق شخص معرفی شده جهت امضا

 23. محمود می گوید

  با سلام.ایا اساسنامه شرکت می تواند برای انتقال سهام شرط بگذارد مثلا بگوید این افراد تا زمانی که در فلان جا کار می کنند سهامدار و اگر از انجا خارج شدند سهامشان خود به خود انتقال می یابد یا خیر؟

 24. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بعید می دانم بتوان چنین شرطی گذاشت.
  چون در نظر داشته باشیم که سهام حکم یک سند و مال را دارد که صاحبش می بایست موقع نقل و انتقال حضور داشته باشدمگر اینکه وکالت داده باشد.
  البته بعضی قوانین ممکن است استثناء هم داشته باشد مثل قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

 25. سیروان می گوید

  سلام
  ایا شرکت های سهامی عام هم مشمول رعایت ثبت و نگهداری نقل انتقالات در دتر ثبت سهام میشوند.

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر سهام بانام باشد بله

 27. محسن می گوید

  سلام وقت بخیر – من یه شرکت دارم که بازرس علی البدل شرکتم فوت کرده و هیچ سهامی در شرکتم نداره حالا میخوام یه نفر دیگه رو بجای اون بزارم آیا نقل و انتقال سهام با صورتجلسه میخواد؟

 28. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون ایشان سهامدار شرکت نیستند پس نقل و انتقال سهامی هم در پیش نیست.
  اگر موعد اتمام مسئولیت بازرسین شرکت نزدیک است ، باانتخاب فرد جدید ،ایشان عملا نقشی در شرکت ندارند.

 29. شرکت ASA می گوید

  با سلام
  احتراما ما درنظر داریم در شرکت خود پروژه نیروگاه خورشیدی احداث نمایم .
  در نظر داریم به منظور تامیین سرمایه برگ سهام صادر و به متقاضیان سرمایه گذاری تحویل نمایم .
  سوال ما این است ایا می شود در برگ سهام قید نماییم که سهم صاحب برگ سهام فقط در پروژه نیروگاه خورشیدی می باشد نه سایر فعالیت های شرکت ؟ ممنون میشوم که راهنمایی بفرمایید .

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سهام صادره وابسته به شرکت و موضوعی است که بنا به آن تاسیس شده لذا نمی شود برای بخشی از فعالیتها سهم مجزایی صادر کرد.

 31. مهتاب فضلی رد می گوید

  با سلام
  وقت بخیر
  برای شرکت سهامی خاص میخواهم افزایش تعداد سهام و کاهش مبلغ اسمی سهم بدون کاهش یا افزایش سرمایه انجام دهم از چه صورتجلسه هایی و با چه متنی باید انجام دهم؟

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  باید در قالب مجمع فوق العاده جلسه تشکیل دهید وابتدا موافقت سهامداران را دراین خصوص مصوب کنید.سپس انجام انرا با هیات مدیره در مهلت مشخصی محول و ایشان را مکلف کنید گزارش اقدامات انجام شده را به مجمع گزارش کنند.

 33. صادقی می گوید

  با سلام
  و تشکر از پاسخ های مدیر محترم سایت، احتراما سوالی داشتم
  ما یک امورد افزایش سهام از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام داشتیم که کل کارهای قانونی اون تموم شده . حالا در ورقه سهام شرکت چونه اعمال کنیم؟ آیا ورقه های سهام رو عوض کنیم یا در هر برگه بنویسیم مبلغ اسمی ورقه سهم ابه فلان مبلغ افزایش یافت؟
  با تشکر فراوان

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باتوجه به شرایطی که فرمودید، عملا برگه های سهام قبلی باطل و قابل استناد نیست لذا باید باجمع آوری وابطال برگه های قبلی ، ورقه جدید صادر نمائید.

 35. پیمان می گوید

  سلام برگه سهام جهت وراث صادر شده اما تعداد سهام هنوز در کارگزاری ثبت نشده .یعنی تعداد سهام در برنامه آنلاین آگاه موجود نیست البته چند نفر از وراث موجود و بقیه موجود نمیباشد

 36. مریم می گوید

  سلام پدرم برگه سهام موقت داشته واسه سال۳۲الان ایا لیت برگه قابل اعتبار

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اگه شرکت هنوز فعال هست بله
  مراجعه و درخوست برگه سهم کنید

 38. sp می گوید

  سلام
  لطفا راهنمایی می فرمایید اگر معامله سهام بین طرفین با مبلغی بیشتر از ارزش اسمی انجام شود در برگه سهام و دفتر سهام آیا ارزش اسمی قید میگردد یا مبنا مبلغ پرداختی می باشد
  با تشکر

 39. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باتوجه به اینکه منافع این خرید و فروش متوجه شرکت نیست به همان مبلغ اسمی ثبت میگردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.