نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۶ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(صلاحي در ارتباط با تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالياتها)

0 3,595

حسابداراپ

  پيرو بخشنامه شماره ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر مي­دارد:


    طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشرکه دريافتي از شرکتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود، باتوجه به عبارت ماليات ديگري در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمايه پذير شرکت ايراني يا خارجي است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول ماليات در ايران بوده و بابت درآمدهاي خود حسب مورد ماليات پرداخت نموده يا به موجب قانون و مقررات از معافيتهاي مالياتي استفاده کرده­است.

    بنابراين با عنايت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم شامل سود سهام يا سهم الشرکه دريافتي از شرکتهاي مقيم خارج از کشور که مشمول ماليات ايران نشده اند، نمي­باشد.

پندار سیستم

    بديهي است در مواردي که بابت سود سهام دريافتي از شرکت سرمايه پذير مقيم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمايه پذير خارجي، ماليات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده ۱۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم جاري مي باشد.اين بخشنامه جايگزين بخشنامه فوق الذکر مي­شود.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.