حسابان وب

بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱(چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگي)

0 2,099
آکادمی محسن قاسمی

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگي ادارات امور مالياتي، در مواردي که مودي مدعي عدم ارتباط اطلاعيه با فعاليت خود مي باشد و يا مبلغ يا ساير اجزاي مندرج در اطلاعيه با دفاتر قانوني مودي مطابقت ندارد و يا اينکه اطلاعيه مربوط به فعاليت مودي مي باشد وليکن مودي آن را در دفاتر قانوني ثبت ننموده است و همچنين در مواردي که معامله صورت گرفته با اشخاصي است که صحت اجزا يا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دليل وضعيت طرف معامله از قبيل شرکت­هاي کاغذي، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعيين دقيق نباشد، مقررمي دارد:


۱-در مواردي که مودي در اجراي مقررات مربوط، در مرحله رسيدگي اداره امور مالياتي، اسناد و مدارک مثبته اي در خصوص رفع مغايرت ها و ابهامات ايجاد شده به اداره امور مالياتي ارائه ننمايد در اين صورت پرونده با رعايت مقررات و ذکر دلايل قانوني مربوط مبني بر مردودي و يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر حسب مورد، به هيات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع خواهد شد.

۲-پس از طرح پرونده در هيات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم، چنانچه نظر هيات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودي و بررسي هاي انجام شده در اين خصوص مبني بر قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد در اين صورت اداره امور مالياتي طبق نظر هيات اقدام نمايد. همچنين در مواردي که نظر هيات مبني بر مردودي و يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد اداره امور مالياتي و يا حسب مورد هيات هاي حل اختلاف مالياتي در صورتي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجراي مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر اقدام و صرفاً
در خصوص آن بخش از فعاليت هايي که در دفاتر مودي ثبت نگرديده و يا در خصوص آن بخش از فعاليتهاي مربوط به مغايرتهاي رفع نشده و يا معاملات با شرکت هاي کاغذي و مجهول المکان و امثالهم از طريق علي الراس درآمد مشمول ماليات را تعيين و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي اضافه نمايد.

در ضمن ادارات امور مالياتي ذي ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعيه هاي مغاير را جهت پيگيري و رفع مغايرت به افراد ذينفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

فینتو

۳-طبق ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم ، هيات سه نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ياد شده در مواردي که با توجه به دلايل توجيهي مودي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر ، احراز نمايد که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد ، مي تواند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند . بنابراين اعضاي هيات مذکور ضمن توجه به مقررات اين ماده در مواردي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفاتر فراهم مي باشد راي مقتضي مبني بر قبولي دفاتر بنا بر اختيار اين ماده صادر نمايند.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.