- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۱۲۴/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۱/۷(نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه)

پیرو بخشنامه شماره ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:

مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۲و به بعد نیز جاری خواهد بود.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور