بخشنامه ۱۲۲/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۰/۲۷(بخشودگي جرايم بنگاههاي توليدي با رعايت ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 193

هوفر

 پيرو بخشنامه شماره ۷۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ درخصوص مصوبه هيأت محترم وزيران، موضوع بخشودگي جرايم مالياتي بنگاههاي توليدي (اعم از جرايم مالياتهاي مستقيم وماليات بر ارزش افزوده) به آگاهي مي­رساند:


به منظور استفاده واحدهاي توليدي داراي مجوز تأسيس يا پروانه بهره برداري از مراجع ذي­ربط و يا پروانه کسب توليدي از اتحاديه مربوط که پيش از تاريخ مصوبه اقدام به پرداخت و يا ترتيب پرداخت (تقسيط) اصل بدهي مالياتي خود نموده و بدهي نامبردگان تا تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تأديه مي گردد، اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مقررات موضوعه تا پايان تاريخ مصوبه (۲۵/۱۱/۱۳۹۳) به مديران کل امور مالياتي تفويض مي­گردد. بديهي است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفويض اختيار قبلي موضوع بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ جاري خواهدبود.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.