حسابان وب

مستمری از کارافتادگی چگونه برقرار ميشود.

0 427
آکادمی محسن قاسمی

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی، نحوه برخورداری از مستمری از کارافتادگی در این سازمان را تشریح کرد.

فینتو


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، منصور آتشی گفت: طبق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی واعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ قانون توانایی خود را بعضاً یا کلاً از دست داده باشند به طرق ذیل با آنها رفتار خواهد شد.
وی ادامه داد: هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد وبیشتر باشد از کارافتاده کلی وچنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد وبه علت حادثه ناشی از کار باشد، از کارافتاده جزئی شناخته می شود.
آتشی گفت: اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده وعلت آن حادثه ناشی از کار باشد، بیمه شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: مستمری از کارافتادگی به بیماری های مادرزادی که قبل  از بیمه پردازی فرد وجود داشته وفرد در پی آن توانایی کار را از دست می دهد، تعلق نمی گیرد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.