بخشنامه ۵۳۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران)

0 183

هوفر

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و امور بين­الملل (دفتر قراردادها و امور بين­الملل) به شرح زير مقرر مي­گردد:


۱-   دريافت نامه درخواست ترک تابعيت متقاضي از وزارت امور خارجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه؛
۲-   بررسي اسناد و مدارک دريافتي و در صورت نياز، درخواست ساير اطلاعات و مدارک تکميلي متقاضي؛
۳-   استعلام بدهي مالياتي متقاضي از سامانه وصول و اجراي تحت وب سازمان و همزمان استعلام سوابق مالياتي از ادارات کل مالياتي در خصوص بدهي­هاي قطعي نشده سنوات قبل و دوره جاري توسط دفتر قراردادها و امور بين­الملل؛
توضيح: در اجراي مفاد بند ۳ اين دستور­العمل، با توجه به فرصت محدود سازمان براي پاسخگويي به استعلام ترک تابعيت، ادارات کل موظفند ظرف مدت ده روز از تاريخ استعلام، نسبت به ارايه پاسخ به دفتر مزبور اقدام لازم را بعمل آورند. در غير اينصورت فرد مزبور فاقد بدهي مالياتي قلمداد شده و مسئوليت ناشي از آن به عهده مديران کل مربوطه خواهد بود.
۴-   در موارد وجود بدهي، اعم از قطعي شده يا نشده، اعلام مراتب توسط دفتر قراردادها و امور بين­الملل به وزارت امور خارجه؛
۵-   در صورت احراز عدم بدهي، تهيه گواهي عدم بدهي مالياتي توسط دفتر قراردادها و امور بين­الملل، عنوان اداره امور سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه؛
مقتضي است در اجراي مفاد بخشنامه شماره ۴۱۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۱/۳/۹۲ (تصوير پيوست)، ادارات کل امور مالياتي و وصول و اجراي ذيربط در زمان مقتضي نسبت به درج اطلاعات بدهي­هاي مالياتي کليه مؤديان در سامانه مزبور اقدام نمايند. بديهي است مسئوليت هرگونه تأخير در ثبت اطلاعات مزبور با مديران کل مربوطه خواهد بود.
شايان ذکر است که تکليف درج اطلاعات بدهيهاي مالياتي مؤديان در سامانه مذکور شامل ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده نيز مي­گردد.
                                      
                                                           علي عسکري


شماره:۴۱۰۹/۲۰۰
تاريخ:۱۱/۳/۱۳۹۲
پيوست:
 
 
رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم امور مالياتي استانها
موضوع:اجرايي شدن سامانه جديد وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع داريد و در اولين جلسه هم انديشي دبيران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس هاي اخير مديران سازمان اعلام گرديد، بهره برداري کامل از سيستم جديد تحت وب محاسبه جرائم مالياتي، سيستم جستجوي بدهکاران مالياتي وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعاليت اصلي در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهي هاي معوق و جلوگيري از ارائه هر گونه تسهيلات براي آن دسته از بدهکاان مالياتي که به هر نحوي از پرداخت به موقع بدهي هاي مالياتي خودداري و استنکاف مي نمايند، مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات با همکاري دفتر حسابهاي مالياتي و اداره کل امور مالياتي آذربايجان شرقي اقدام به راه اندازي سامانه جديد وصول و اجراء و برگزاري دوره آموزشي مربوطه براي تمامي ادارات کل امور مالياتي نموده است. عليهذا به منظور اجراي سراسري سامانه مذکور اجراي دقيق موارد مشروح ذيل لازم و ضروري مي باشد:
۱- ثبت اوراق قطعي صرفاً در سامانه جديد وصول و اجراء انجام پذيرد و ثبت اوراق مذکور در سيستم وصول و اجراي قديم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.
۲- به منظور تکريم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئي و ارائه خدمات به مؤديان محترم مالياتي و جلوگيري از استعلام و مکاتبات اداري در خصوص مؤديان بدهکار با مشخصات سجلي مشابه و يا فاقد اطلاعات هويتي و نشاني محل فعاليت که در سيستم جستجوي بدهکاران وصول و اجراء قابل رويت مي باشد، مقتضي است تا تاريخ ۲۲/۳/۹۲ واحد فناوري اطلاعات ادارات کل با همکاري واحدهاي اطلاعات و خدمات مالياتي، نسبت به استخراج اطلاعات مؤديان بدهکار از سيستم وصول و اجراء کنوني به تفکيک واحد مالياتي اقدام و پس از ارسال به واحد مالياتي مربوطه و تکميل اطلاعات، نسبت به تکميل فيلدهاي اطلاعاتي سيستم ياد شده اقدام نمايند. (جهت دريافت فايل جستجوي اطلاعات مربوطه به نشانيftp://172/16/10/11/vosulejra/ مراجعه گردد.
۳- واحدهاي مالياتي به منظور ارائه هر گونه تسهيلات و مفاصاحساب به مؤديان محترم مالياتي، مکلف به بازبيني سيستم جستجوي بدهکاران مالياتي وصول و اجراء بوده و در صورت اطمينان از عدم ثبت بدهي براي مؤدي در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمايند.
۴- به منظور وحدت رويه در محاسبه جرائم مالياتي و امکان ارسال اوراق قطعي به واحدهاي وصول و اجراء، ادارات امور مالياتي مکلف به استفاده از سيستم محاسبه جرائم مالياتي سامانه مذکور مي باشند.
۵- ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که پاسخ استعلام هاي انجام شده در خصوص بدهکاران مالياتي قابل رؤيت در سيستم جستجوي بدهکاران که فاقد اطلاعات هويتي کامل و يا داراي اسامي مشابه مي باشد را ظرف مدت ۴۸ ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمايند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهي مؤدي تلقي گرديده و مسئوليت عدم پاسخگوئي متوجه واحد مالياتي مربوطه خواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.