حسابان وب

بخشنامه ۸۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۷(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 535

حسابداراپ

نظر به اينکه اعمال بخشودگي موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم، منوط به دريافت تاييديه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، به پيوست  تصوير نامه شماره ۲۸۶۰۲۲/۱۲۱ مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامي ۸۴ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالي منتهي به سال ۱۳۹۲ ارسال مي گردد.


لذا مقتضي است ادارات امور مالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه برابر مقررات اقدام نمايند. بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت ، متعاقباً ارسال مي گردد.

ضمناً درخصوص عملکرد سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با عنايت به توافقات به عمل آمده في مابين اين سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد، ادارات امور مالياتي براساس تاييديه هاي قبلي که توسط سازمان يادشده براي آن ادارات ارسال گرديده است، برابر مقررات اقدام نمايند.


علي عسکريارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.