حسابان وب

حسابرسان و فناوري اطلاعات

0 339

حسابداراپ

يدالله كرمي

حسابرسان از دو وجه با فناوری اطلاعات سروکار دارند؛ یکی اینکه فناوری اطلاعات را در محیط کسب‌وکار حسابرسی به‌کارگیرند و دیگری آنکه به مشتریان در استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات، خدمات مشاوره‌ای عرضه کنند. به‌این ترتیب، آنان ناگزیرند با کارکردهای فناوری اطلاعات در محیط کسب‌وکار حسابرسی و محیط کسب‌وکار مشتری، هردو، به‌خوبی آشنا باشند. 

حسابداری علیمرادیحرفه حسابرسی چگونه ممکن است به این ویژگی دست پیدا کند؟ به رویکرد انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) نگاهی کوتاه بیندازیم.
انجمن حسابداران رسمی امریکا برای اعطای مدرک حسابداری رسمی به متقاضیان، دانش و شایستگی آنان را در چهار حوزه حسابداری، حسابرسی، مقررات مالیاتی و تجاری، و مفاهیم و محیط کسب‌وکار می‌آزماید. در حوزه مفاهیم و محیط کسب‌وکار انجمن یادشده از متقاضیان انتظار دارد در زمینه ارتباطات و سیستمهای اطلاعاتی  در مباحث زیر دانش و شایستگیِ کافی داشته باشند:
• ارزیابی نیازهای سازمانی به اطلاعات،
• طراحی سیستم و مباحث مرتبط،
• امنیت،
• اینترنت و آثار آن بر کسب‌وکار،
• انواع سیستمهای اطلاعاتی و ریسکهای فناوری، و
• برون‌رفتِ از حوادث و تداوم کسب‌وکار.
انجمن یادشده افزون بر این، به اعضای خود مدرک متخصص رسمی فناوری اطلاعات (CITP) عرضه می‌کند. این مدرک با این هدف طراحی شده که حسابداران رسمی با دریافت آموزش و تجربه تکمیلی بتوانند به‌صورتی یگانه ضمن ایجاد ارتباط بین فناوری و کسب‌وکار، الزامات حرفه‌ای را در زمینه گرایشهای نوپدید، ریسک فناوری اطلاعات و اطمینان‌بخشی به آن، راه‌حلهای کسب‌وکار، تحلیلگری اطلاعات، امنیت، و حریم اطلاعات پاسخ دهند.
مدرک متخصص رسمی فناوری اطلاعات حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهد:
• ارزیابی ریسک،
• ملاحظات مربوط به تقلب،
• کنترل داخلی و کنترل عمومی فناوری اطلاعات،
• ارزیابی، آزمون و گزارشدهی، و
• مدیریت اطلاعات و هوشمندی تجاری.
توجه بیشترِ مراجع حرفه‌ای ایران به ارتقای شایستگی‌های اعضا و استفاده از تجربه‌های جهانی انجمنهای حرفه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات، به پیشرفت و گسترش حرفه حسابرسی کشور کمک خواهد کرد.

منبع: حسابرسارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.