نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مورد موافقت قرارگرفت.

0 716

حسابداراپ

هیئت وزیران موافقت کرد آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲و۷۷ وتبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ اصلاح شود.


پندار سیستم

هیئت وزیران با اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان واموزش پزشکی وسازمان تامین اجتماعی موافقت کرد آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲و۷۷ وتبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ -مصوب ۱۳۸۰ -موضوع مصوبه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:
۱-ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
الف-جزء ط بند ۲ حذف می شود
ب- متن زیر جایگزین بند ۳ و جزءهای آن می شود:
۳-علاوه بر موارد مذکور در بند ۲ این ماده عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال وکمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدت های موضوع بند ۱ این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.
متن زیر به عنوان بند ۴ اضافه می شود:
۴- عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان ( به جز در موارد مذکور در بندهای ۱ و۲ این ماده )برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می شود وبیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل ۲۵ سال تمام درمشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.
۲-ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۴-کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های ۴و۶بند ب ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ ابلاغ کرده است .محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.