حسابان وب

مصوبه حد نصاب معاملات در سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابلاغ شد.

0 642

حصین حاسب

حد نصاب معاملات در سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی پس از تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و تأیید رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.


پندار سیستم

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، نصاب معاملات کوچک، متوسط و عمده در سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تصویب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران – موب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ ه مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ ک مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲، به شرح زیر تعیین می شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۳ کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.
ج- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد.
این مصوبه در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تأیید ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.