نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۸(اشخاص مشمول مقررات قسمت اخير ماده ۲۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم)

0 943

حسابداراپ

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخير ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله اعلام مي دارد:

 طبق قسمت اخير ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه مودي ” براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري ‌کند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون از کلية ‌معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.” بنابراين اجراي مقررات ياد شده درخصوص اشخاصي است که طبق قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مي باشند ، از طرفي به موجب مواد ۹۵ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ و اشخاص حقوقي مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند.
    با عنايت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقي و موديان موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مارالذکر در صورتي که از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در سه سال متوالي خودداري نمايند مشمول حکم موضوع قسمت اخير ماده صدرالذکر خواهند بود.

پندار سیستم


حسين وکيلي


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.