حسابان وب

بخشنامه ۶۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۸(اشخاص مشمول مقررات قسمت اخير ماده ۲۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم)

0 616
محل تبلیغ شما

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخير ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله اعلام مي دارد:

 طبق قسمت اخير ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه مودي ” براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري ‌کند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون از کلية ‌معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.” بنابراين اجراي مقررات ياد شده درخصوص اشخاصي است که طبق قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مي باشند ، از طرفي به موجب مواد ۹۵ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ و اشخاص حقوقي مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند.
    با عنايت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقي و موديان موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مارالذکر در صورتي که از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در سه سال متوالي خودداري نمايند مشمول حکم موضوع قسمت اخير ماده صدرالذکر خواهند بود.

فینتو


حسين وکيلي


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.