حسابان وب

بخشنامه ۵۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران)

0 1,010

حسابداراپ

در اجراي مقررات بند(الف) ماده ۱۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران مصوب کميسيون تعيين ضرايب مالياتي، به انضمام فهرست اصلاحات و تغييرات ضرايب مالياتي عمکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱ به منظور اجراء در ادارات کل امورمالياتي تابعه، ابلاغ مي گردد.

مقتضي است ادارات امورمالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا ماموران مالياتي ضمن اعمال ضرايب مندرج در اين مجموعه به منظور تعيين درآمد مشمول ماليات موديان ازطريق تشخيص علي الراس، نکات و ضوابط اجرايي مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.
همچنين ادارات کل امورمالياتي مکلفند فهرست مواردي که در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون، تعيين ضرايب مالياتي آنها به هيات حل اختلاف مالياتي احاله مي گردد را به انضمام تصاوير آراء هيات هاي مزبور، هر سه ماه يکبار به دفتر پژوهش و برنامه ريزيارسال نمايند.
حسابداری علیمرادی

ضمناً، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نياز ادارات کل امورمالياتي تابعه ارسال مي گردد.

علي عسکري


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.