کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را درسامانه سحر قرار دهيد.

0 16

پیرو اطلاعیه قبلی از کلیه مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی مؤکداً درخواست می‌شود در اجرای مصوبات و دستوالعمل‌های جامعه، کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود شامل قراردادهای منعقده، گزارش‌های صادره، تغییرات کارکنان و … را ظرف مدت پیش‌بینی شده( یک‌هفته)، در سامانه سحر قرار دهند.


علاوه بر این، مؤسساتی که شرکای آنها و همچنین حسابداران رسمی شاغل انفرادی که با سازمان حسابرسی قرارداد منعقد نموده‌اند، ضرورت دارد لیست قراردادهای منعقده را با مشخص نمودن موضوع قرارداد و حدود مسئولیت‌های تعیین شده برای طرفین، حداکثر ظرف مدت یک‌هفته به جامعه ارسال نمایند.


    محمدتقی شیرخوانی

    دبیرکلارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.