- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

یک هشتم پزشکان عمومی مالیات می دهند.

 در میزگرد بررسی مالیات پزشکان، وکیلی معاون سازمان مالیاتی کشور با پرداختن به چگونگی دریافت مالیات از پزشکان اظهار داشت:


به طور مثال در کشور بیش از ۸۰ هزار پزشک عمومی وجود دارد که فقط حدود ۱۲ هزار نفر از آنها اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده اند. بنابراین از ۸۰ هزار پزشک عمومی در حدود ۱۰ هزار نفر به پرداخت مالیات اقدام کرده اند و این مالیات ها نیز در حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان از آنها گرفته شده است.

بنابراین این آمارها نشان از آن است که سازمان مالیاتی کشور رعایت پزشکان عمومی را کرده است زیرا عنوان می شود غالب این پزشکان بیکار هستند.