حسابان وب

بخشنامه ۵۲۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۵(دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده ۱۵۸ جهت مشمولين بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتها)

0 1,239

حصین حاسب

بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۵۸ق.م.م، با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۹۲و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي،استفاده بهينه از منابع،توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال۱۳۹۲صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵قانون مالياتهاي مستقيم را به مرحله اجرا در آورده است.


بنابراين اظهارنامه‌هاي تسليمي هر يک از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان که به شرح اين دستورالعمل و با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم شده باشد مشمول طرح خوداظهاري قرار مي‌گيرد:

الف- شرايط خوداظهاري

۱- تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقررقانوني.

۲- اظهارنامه مالياتي شامل«حساب درآمد و هزينه» تکميل شده باشد.

۳- در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل چهل درصد(۴۰%) ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در (۶) قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه ۱۳۹۳ تقسيط و پرداخت گردد. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک،از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند.

۴-مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند. عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤديانيکه در چارچوب خوداظهاري،اظهارنامه تسليم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر،از تاريخ سررسيد(تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.مؤدياني که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزينه براي عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود.(تهيه دفتر درآمد و هزينه تا تاريخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ مورد قبول است.

۵- تسليم فهرست اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مهندسي در کل کشور به تفکيک نوع فعاليت و متراژ کارکرد هريک از آنها براي هر مورد کار حداکثر تا پايان مرداد ماه ۱۳۹۳(به شرح فرم پيوست شماره ۱).

۶- اظهارنامه مالياتي اعضايي که ميزان ماليات آنها با توجه به متراژ کارکرد با رعايت بندهاي ۵ و۱۸ اين دستورالعمل بابت فعاليت هاي مهندسي و با رعايت ضرايب جدول زير و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به ميزان ماليات تعيين شده براي هر مترمربع به شرح زير ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاري خواهد بود.

جدول شماره (۱) ماليات متعلق بر مبناي نظارت ساختمان

متراژ فعاليت
تا ۴۰۰۰ مترمربع
از۴۰۰۱ تا ۵۵۰۰ متر مربع نسبت به مازاد۴۰۰۰ متر
از۵۵۰۱ تا ۷۵۰۰
مترمربع نسبت
به مازاد ۵۵۰۰ متر
از ۷۵۰۱ مترمربع به بالا نسبت به مازاد ۷۵۰۰ مترمربع
ماليات هر متر مربع
معاف
۲۶۰۰ ريال
۵۶۰۰ ريال
۷۰۰۰ ريال

 جدول شماره (۲) نرخ تعديل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان

نوع فعاليت
نظارت ساختمان
طراحي ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسيسات مکانيک
تأسيسات برق
طراحي مهندسان شهرساز و نقشه بردار
طراحي
نظارت
طراحي
نظارت
ضريب متراژ
۱۰۰%
۴۵%
۴۵%
۲۷%
۲۷%
۲۰%
۲۰%
۲۰%

۷-چنانچه هريک از اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان داراي شغل ديگري بوده و از معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد،در اين صورت حداقل ماليات موضوع اين دستورالعمل،بدون در نظر گرفتن معافيت مقرر،پس از محاسبه از درآمد مشمول ماليات متعلقه تعيين مي گردد.در اجراي اين بند،ماليات تا سقف متراژ معافيت براساس ستون هاي بعدي مذکور در جدول شماره (۱) محاسبه شود.

۸- با توجه به ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت هاي مقرر اعلام شده امکان برخورداري از معافيت را نداشته،در اين صورت حداقل ماليات موضوع اين دستورالعمل،بدون در نظر گرفتن معافيت مقرر،پس از محاسبه از درآمد مشمول ماليات متعلقه تعيين مـي گردد.در اجـراي اين بند، ماليات تا سقف متراژ معافيت بر اساس ستون هاي بعدي مذکور در جدول شماره (۱) محاسبه شود.

۹- ماليات مکسوره در اجراي ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم از ماليات محاسبه شده به شرح فوق کسر مي گردد.

پندار سیستم

ب- نمونه انتخابي:

۱۰-در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري به ميزان ۱۵% (پانزده درصد) آن با نظر مديرکل امور مالياتي تعيين مي گردد مشروط به اينکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشد.

۱۱- اظهارنامه هائي که حائز شرايط مقرر در اين دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشوند، قطعي تلقي مي گردند.

۱۲- اعضائي که اظهارنامه آنها در اجراي بند (۱۰)اين دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، در صورتي که درآمد مشمول ماليات قطعي(قبل از کسر معافيت) بدست آمده با درآمد مشمول ماليات ابرازي طبق اظهارنامه تسليمي آنان بيش از ۱۵% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

ج- ساير شرايط:

۱۳-اين دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي رشته هاي معماري،عمران، مکانيک و برق و … مصوب سال ۱۳۹۲ تنظيم گرديده است،بنابراين چنانچه اسناد و مدارک مثبته اي بدست آيد که هريک از اعضاء تعرفه مذکور را رعايت ننموده باشند (حق الزحمه بيش از مبلغ تعرفه دريافت نموده باشد) ماليات مابه التفاوت نسبت به تعرفه ياد شده،مطابق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۱۴- با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال ۱۳۹۲، مؤديانيکه ظرف ۵ سال متوالي(عملکرد سال هاي ۸۷ تا ۱۳۹۱)ماليات آنها بر اساس خوداظهاري قطعي شده است، ماليات آنها براي غملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

۱۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي براي هريک از اعضاء تحصيل گردد که حاکي از بيش از ۴% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازي مؤدي با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و يا حاکي از درآمد يا فعاليتهاي مرتبط ديگري باشد که درآمد آن ابراز نشده است،پرونده آن عضو با نظر و تأئيد اداره کل مربوطه از خوداظهاري خارج و وفق قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

۱۶- در صورتي که مسئوليت نظارت ساختمان يا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو يا چند نفر محول شود، در اين صورت متراژ بين افراد فوق تسهيم مي گردد.

۱۷- در صورتي که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه ديگري جهت افزايش بنا صادر شود،در صورت ابراز متراژ پروانه اوليه در فرم پيوست اظهارنامه به شرح بند (۵) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف ماليات، صرفاً افزايش بنا بابت پروانه ثانوي ملاک محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. همچنين هرگاه مهندسي پس از پرداخت ماليات براساس متراژ مندرج در برگه هاي طراحي و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نمايد که امر طراحـي و نظارت را انـجام نـداده است و اين امر مورد تأئيد مرجع صدور برگه هاي طراحي و نظارت نيز واقع گردد،در آن صورت ماليات دريافت شده با رعايت مفاد ماده ۲۴۲ ق.م.م مسترد خواهد شد.

۱۸- سازمـان هاي نـظام مهندسي ساخـتمان مـوظفـند حـداکثر تـا تـاريـخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ فهرست اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مهندسي هريک از مهندسين را به تفکيک نوع فعاليت،کل متراژ و متراژ کارکرد هريک از آنها براي هر مورد کار به ادارات امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.(به شرح فرم پيوست شماره۲).

۱۹-در صورتي که سازمان نظام مهندسي تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند، سازمان امور مالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي سازمان مربوط که شامل نام،ام خانوادگي، شماره ملي، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود.

۲۰- سازمان نظام مهندسي ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعي خود را جهت جلب مشارکت اعضاي خود به منظور رعايت مفاد اين دستورالعمل به عمل آورد.

۲۱- مفاد اين دستورالعمل پس از امضاء در هيچ مرحله اي قابل تجديد نظر و يا تغيير نخواهد بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.