حسابان وب

بخشنامه ۵۲۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴( نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش فزوده، موضوع جزء(۴) بند (الف) تبصره(۱۰) قانون بودجه سال۹۳)

0 538
آکادمی محسن قاسمی

در اجراي جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که مقرر مي دارد”سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان ها مکلفند ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدني و کالاهاي غيرنفتي را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکي و تأييد گمرک جمهوري اسلامي ايران عودت دهند” لذا ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعايت موارد ذيل اقدام لازم معمول نمايند:

۱- مدارک مورد نياز جهت استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده:
ü تکميل فرم درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدي(فرم شماره ۱)؛
ü ارائه اصل و تصوير پشت و روي برگ سبز صادرات قطعي؛
ü ارائه اصل و تصوير صورتحساب خريد کالاهاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛
ü ارائه اصل و تصوير اسناد و مدارک مربوط به ساير هزينه هاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهايي که به خارج از کشور صادر شده؛
ü ارائه دفاتر روزنامه و کل تحرير شده سال صدور کالا؛
ü ارائه اصل و تصوير پشت و روي پروانه واردات در مواردي که صادرات از محل واردات صورت گرفته باشد.
تذکر: پس از تطبيق اصل مدارک با تصوير آن، اصل مدارک مي بايست به مؤدي عودت گردد.
۲- ادارات امور مالياتي مي بايست پس از دريافت مدارک فوق الذکر به همراه فرم تکميل شده درخواست استرداد مطابق فرم شماره(۱) مراتب را از گمرک ذيربط طبق فرم شماره (۲)  استعلام و پس از اخذ تأييديه نسبت به استرداد مطابق فرم شماره (۱)  مراتب را از گمرک ذيربط طبق فرم شماره (۲) استعلام و پس از اخذ تأييديه نسبت به تنظيم گزارش بررسي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان در چارچوب مقررات(احراز صادرات،احراز اعتبار پرداختي، تسهيم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رويداد در دفاتر و …)، بر اساس فرم شماره (۳)اقدام لازم را به عمل آورند به نحوي که حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ارائه تأييديه گمرک جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ساير مقررات استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴)انجام پذيرد.
۳- در مواردي که در اجراي جزء (۴) بند(الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،بابت صادرات قطعي مواد معدني و کالاهاي غيرنفتي، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صورت مي پذيرد، ادارات امور مالياتي موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، رسيدگي به دوره/ دوره هاي مالياتي که استرداد موقت انجام شده است را در اولويت قرار دهند.

فینتو

۴- چنانچه درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤدي و همچنين اخذ تأييديه گمرک همزمان با انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اينصورت ادارات امور مالياتي مي بايست ظرف مهلت مقرر جهت تعيين تکليف نهايي پرونده مورد نظر،نسبت به رسيدگي کامل دوره مذکور اقدام نمايند.
۵- استرداد موقت موضوع جزء(۴) بند(الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، صرفاً در خصوص صادرات قطعي مواد معدني و کالاهاي غيرنفتي در سال ۱۳۹۳ بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و همچنين صادرات در ساير سنوات و استرداد ساير موارد نخواهد بود.
۶- استرداد ماليات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مؤديان متقاضي استرداد در نظام ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
۷- ادارات امور مالياتي مي بايست ضمن اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهادهاي کالاهاي صادراتي، نسبت به محاسبه سهم ماليات و عوارض ارزش افزوده به ميزان صادرات انجام شده نيز اقدام نمايند.
۸- ادارات کل امور مالياتي مکلف به تشکيل کارگروهي متشکل از يک نفر رئيس امور مالياتي، يک نفر رئيس گروه مالياتي و دو نفر کارشناس ارشد مالياتي مي باشند که کارگروه مذکور نيز موظف است قبل از هر گونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل هاي لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي اعمال و در فرم شماره(۳) اين دستورالعمل اظهارنظر نمايد.
۹- هر گونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي شده دوره يا دوره هاي قبل مي باشد.
۱۰- ادارات کل امور مالياتي مي بايست آمار استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده هر ماه را به شرح جدول زير حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر رسيدگي و استرداد اعلام نمايند.

رديف
نام مؤدي
شماره
اقتصادي/ملي
مبلغ ماليات استرداد شده
مبلغ عوارض استرداد شده
چک استرداد ماليات
چک استرداد عوارض
شماره
تاريخ
شماره
تاريخ
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.