مصوبه كارگروه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي

0 19

اطلاعيه

نظر به اينكه طبق مصوبه كارگروه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي، انتخاب حسابرس بر اساس ميانگين امتيازات كنترل‌كيفيت كار و كنترل وضعيت مؤسسات حسابرسي در سال ۱۳۹۲ كه در تارنماي جامعه حسابداران رسمي قرار مي‌گيرد، صورت خواهد گرفت، لذا به منظور حصول اطمينان از تناسب كارهاي حسابرسي ارجاعي به مؤسسات حسابرسي با ظرفيت واقعي آنان (شامل وضعيت كلـّي موسسه، تعداد شركا، تعداد كاركنان، تركيب كاركنان و …) ضرورت دارد، مؤسسات حسابرسي كه به‌ عنوان حسابرس شركتهاي فوق‌الذكر (پيوست شماره ۱ اطلاعيه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ جامعه حسابداران رسمي ايران) انتخاب مي‌شوند اطلاعات زير را حسب مورد در اسرع وقت به جامعه ارسال نمايند:

 

 ۱-  صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت، در سال ۱۳۹۳.

۲-  برآورد بودجه ساعتي كار حسابرسي ارجاع شده، به تفكيك سرفصل‌ها و موضوعات رسيدگي و رده‌هاي مختلف.

۳-    قرارداد حسابرسي منعقده با واحد مورد رسيدگي.

۴-    گزارش حسابرس و بازرس قانوني.

ضمناً به اطلاع مي‌رساند كارهاي انجام شده در روال عادي عمليات جامعه از نظر كيفيت كار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

                                                                              جامعه حسابداران رسمی ایران


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.