نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۲۰(دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲بخش املاک اجاري اعم از مسکوني،تجاري، اداري و…)

0 770

حسابداراپ

پيرو آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۹۲، در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيمو درراستاي گسترش فرهنگ خوداظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي و با هدف بهبود روشهاي اجرايي، دستورالعمل پذيرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگي رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲املاک اجاري اعم از مسکوني،تجاري و اداري … اشخاص حقيقي، به شرح ذيل جهت اجراء ‌ابلاغ مي گردد:

۱- اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال۱۳۹۲اشخاص حقيقي که اطلاعات هويتي و جداول مندرج در آن تکميل و در موعد مقرر قانوني به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir  – بخش اظهارنامه با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل ارسال شده باشد، مشمول خوداظهاري خواهد بود.درج کد پستي املاک اجاري در اظهارنامه مالياتي الزامي است.
۲- اظهارنامه واصله که حائز يکي از شرايط زير باشد بدون رسيدگي قبول و برگ ماليات قطعي صادر گردد:
۲-۱- مساحت واحد يا واحدهاي مسکوني اجاري در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زير بناي مفيد باشد.(در ضمن با توجه به حکم بند(ج) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور عدم تسليم اظهارنامه اجاره املاک براي سال ۱۳۹۲ موجب محروميت از معافيت مقرر نخواهد بود).
۲-۲- املاکي که به موجب سند رسمي به اجاره واگذار گرديده در صورتي که موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمي اعلام و درآمد مشمول ماليات و ماليات نيز مطابق مقررات ابراز شده باشد.
۲-۳- اظهارنامه مالياتي مؤدياني که املک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي عمومي، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا شهرداري ها به اجاره واگذار گرديده و درآمد ابرازي آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.
۳- اظهارنامه هاي مالياتي بدون ابراز درآمد اجاره(به استثناي مشمولين بند۲-۱فوق)‌مشمول خوداظهاري نبوده و توسط اداره امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.
۴-در اجراي ماده ۱۵۸قانون مالياتهاي مستقيم از بين ساير اظهارنامه هاي تسليمي که مشمول بندهاي۲و ۳ فوق نباشند به ميزان۲۰% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالياتي رسيدگي و مابقي اظهارنامه ها نيز بدون رسيدگي قبول و برگ ماليات قطعي صادر گردد.
محل تبلیغ شما

۵- ادارات کل امور مالياتي مکلفند پرونده هاي مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني خودداري نموده اند در اولويت رسيدگي قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند که حداکثر تا پايان سال۱۳۹۳،پرونده مالياتي عملکرد ياد شده آنان رسيدگي شود. 
۶-مؤدياني که اظهارنامه آنها در اجراي بند ۴ اين دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي(قبل از کسر معافيت)با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از ۱۵%اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده۱۹۴قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.
۷- با عنايت به متن ماده ۵۴ قانون مذکور چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است ماليات و جرائم متعلقه طبق قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود. 
۸- در موارد تقسيط ماليات ابرازي،با رعايت مقررات ماده ۱۶۷قانون ياد شده حداقل۴۰% ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۶قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه ۱۳۹۳تقسيط گردد. همچنين مؤديان مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به ادارات امور مالياتي و بانک، از طريق سامانه الکترونيکي مذکور،بخش پرداخت الکترونيکي نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام نمايند.
۹- مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي مراجعه نمايند. عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند نخواهد بود و اين گروه از مؤديان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاريخ سررسيد(تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه ماده ۱۹۰ قانون مزبور خواهند بود.
۱۰- مديران کل امور مالياتي موظفند روش نظارت خود را در اجراي مفاد اين دستورالعمل به گونه اي تنظيم نمايند که تمامي موارد پيش بيني شده در موعدهاي مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم موجبات جلب اعتماد و افزايش رضايت مندي مؤديان محترم مالياتي را نيز فراهم نمايند.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.