نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۹(دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,371

حسابداراپ

بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۹۲ و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي،استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سـازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و مـاليات عملکرد سال۱۳۹۲صاحبان مشاغـل موضوع بنـدهاي الف، ب و ج مــاده ۹۵ ق.م.م را بـه مـرحـلـه اجــراء درآورده اســـت.بنــابرايـن اظـهارنـامه هاي تسليمي هريک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود.


شرايط خوداظهاري:

۱- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.Tax.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال،به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد.

۲- اظهارنامه مالياتي شامل«ترازنامه و حساب سود و زيان»،«حساب درآمد و هزينه»و«خلاصه وضعيت درآمد و هزينه»حسب مورد براي هر يک از مؤديان مزبور به طور کامل تکميل شده باشد.

۳-در موارد تقسيط ماليات ابرازي،پرداخت حداقل چهل درصد(۴۰%)ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۶ قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه ۱۳۹۳ تقسيط و پرداخت گردد. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.Tax.gov.ir، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند.

۴- مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند. عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند،نخواهند بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد(تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي)مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

۵- مؤديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود.

۶- اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ از حداقل به شرح جدول زير کمتر نباشد با رعايت بندهاي ۱ الي ۳ فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود.


ميزان ماليات عملکرد

۱۳۹۱

حداقل رشد ماليات

سال ۱۳۹۲

درصد نمونه گيري براي

رسيدگي

تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال

۴%

۴%

از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۱ تا مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال

۹%

۵%

از مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۱ ريال و بالاتر

۱۴%

۸%


تبصره:مؤديانيکه پرونده عملکرد سال ۱۳۹۱آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه (حداکثر ۳۱/۴/۱۳۹۳)به قطعيت نرسيده باشد، پيش پرداخت موضوع بند ۳ فوق حداقل به ميزان سي درصد (۳۰%)ماليات تشخيصي سال ۱۳۹۱بوده و مـانده بـدهي ماليات ابرازي سال ۱۳۹۲حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد.لازم است مؤدي و اداره امور مالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته،تا پايان سال ۱۳۹۳ پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود.

بديهي است در صورت عدم مراجعه هر يک از مؤديان براي قطعيت ماليات عملکرد ۹۱ تا پايان شهريور ماه سال جاري،ماليات تشخيصي سال ۱۳۹۱ ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال ۱۳۹۲خواهد بود.

مؤديان مالياتي نمونه براي رسيدگي،طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي، سوابق مالياتي و نوع فعاليت،توسط اداره کل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد،مشروط بر اينکه در دو سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند.

اتحاديه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند، سازمان امور مالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام،نام خانوادگي،شماره ملي،کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود.

ساير شرايط:

۷- با عنايت به آگي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال ۱۳۹۲،مؤديانيکه ظرف ۵ سال متوالي(عملکرد سال هاي ۸۷ تا ۱۳۹۱) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

۸- مؤديان رديفهاي ۱ الي ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

۹- مؤدياني که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول مالياتي مشخصه قطعي(قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۰- در اجراي مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم،چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدي فعاليتهاي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

۱۱- مبناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي مؤديان، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال ۱۳۹۱ از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، خواهدبود.در مورد آن دسته از مؤديانيکه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال ۱۳۹۱ تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مؤدي مي باشد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.