حسابان وب

بخشنامه ۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۷(نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالياتي)

0 893

حصین حاسب

پـيـرو بـخـشنـامه شماره ۱۱۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالياتي، از آنجا که ممنوع الخروجي بدهکاران مالياتي از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعي شان محسوب مي شود و چنين روالي در شرايط عادي برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغاير اصل اساسي ضرورت اعتماد و احترام متقابل بين دولت و مردم است و با تأکيد بر اهميت ويژه بر آزادي هاي شخصي و حقوق اجتماعي افراد و لزوم استفاده از ساير ظرفيتها و ابزارهاي قانوني در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختيار حاصل از مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر مي دارد:

در خصوص ممنوع الخروجي مؤديان داراي بدهي مالياتي قطعي شده(اعم از اشخاص حقيقي و يا مديران اشخاص حقوقي حسب مقررات مربوط) به شرح زير اقدام شود:
۱- ضمن استفاده از کليه ظرفيتها، ابزارها و اختيارات قانوني نسبت به شناسايي اموال، مطالبات و ساير دارايي هاي مؤدي اقدام گردد.
۲- براي شناسايي دارايي ها و نشاني واقعي مؤدياني که در نشاني قانوني اعلامي حضور ندارند، حسب مورد از مراجعي که مي توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجراي مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالياتي به هر دو محل، نشاني واقعي و قانوني اعلام شده اقدام نمايند. به عنوان مثال در خصوص نشاني از اداره ثبت شرکتها، ثبت احوال و يا اتاقهاي بازرگاني يا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارايي ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمايه گذاري مرکز اوراق بهادار و تسويه وجوه و … استعلام نمايند.
۳- اقـدامات اجرايي به منظور وصول بدهي هاي مالياتي اينگونه مؤديان مي بايست از طريق توقيف و برداشت از حسابهاي بانکي مؤدي، وصول مطالبات مؤدي نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقيف شده و ساير ابزارهاي مشابه صورت پذيرد.

پندار سیستم

۴- چنانچه استفاده از ابزارهاي قانوني و راهکارهاي اجرايي منجر به وصول ماليات نگرديد، نسبت به ممنوع الخروجي بدهکاران مالياتي بر اساس مبالغ بدهي مالياتي تعيين شده در بخشنامه شماره ۲۴۲۴۶/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اقدام گردد.
۵- در راستاي بخشنامه هاي صادره، ضروري است ادارات يا واحدهاي وصول و اجراء قبل از پيشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ”اخطار قبل از ممنوع الخروجي” و انقضاي مهلت يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مؤدي اقدام نمايند.
۶- پس از ممنوع الخروج شدن مؤدي داراي بدهي مالياتي توسط مراجع ذي صلاح، مي بايست مراتب توسط اداره امور مالياتي مربوط به مؤدي مالياتي نيز اعلام گردد.
مجدداً تأکيد مي نمايد، چنانچه نشاني هاي متفاوتي از مؤدي در دست باشد موارد بندهاي ۵ و ۶ به کليه نشاني هاي مذکور ابلاغ شود.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.