بخشنامه ۳۶۴۳/۲۳۰/د مورخ ۹۳/۲/۱۳(شمول ماليات به درآمدنقدي و يا غير نقدي اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتي يا جايزه)

0 121

همانگونه كه مطلعيد به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم: ” درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.” كه دريافت كنندگان مي بايست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذكورنسبت به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام نمايد.


بنابراين با توجه به اينكه درماههاي اخير اهداي جوايز تويط شركتهابراي كالاي توليدي خود افزايش يافته ، لازم است ماموران مالياتي رسيدگي كننده به پرونده هاي مالياتي اهدا كننده جوايز ، اطلاعات و مشخصات كامل دريافت كنندگان جوايز را استخراج و از طريق ادارات امورمالياتي جهت درج درسيستم به مركز فناروي اطلاعات و ارتباطات و همچنين با توجه به نشاني دريافت كنندگان جوايز به اداره كل امورمالياتي ذيربط ارسال نمايند.

همچنين اداره كل محل دريافت كننده جوايز مكلف است با رعايت مقررات نسبت به مطالبه ماليات با رعايت مقررات اقدام نمايد.


حسين وكيلي


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.