حسابان وب

بخشنامه ۲۳۴۶۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(تسليم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان سال۹۲)

0 981

حسابداراپ

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان)سال ۱۳۹۲ با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:

ادارات کل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي که اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي(فصل زمستان) سال ۱۳۹۲ را تا پايان روز يکشنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تسليم نمايند، امکان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذکور را در صورت درخواست کتبي براي مؤديان فوق الذکر فراهم نمايند. ضمناً اختيار بخشودگي صد درصد(۱۰۰%) جرائم مذکور به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض مي گردد.
 

فینتو

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


بخشنامه مرتبط معاون مالیات بر ارزش افزوده:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.