- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۳۴۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مسقیم)

پیرو بخشنامه شماره ۲۹۱۶/۸۰۴- ۲۱۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۳، به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و … مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲،جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مؤدیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور(حداکثر تا تاریخ ۹/۵/۱۳۹۳) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مؤدیان ذیربط به عمل آورند.
بدیهی است پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات قانونی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره «۳» ماده «۱۳۸» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده «۶» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده«۱۱۳» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲موضوع بخشنامه شماره۲۹۱۶/۸۰۴- ۲۱۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره ذیل ماده «۱۰» به «تبصره ۱» اصلاح و «تبصره ۲» به شرح زیر به ذیل ماده «۱۰» اضافه گردد:
تبصره۲: مؤدیان مشمول ماده «۷» این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرکهای صنعتی مصوب، صرفاً نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده «۷» و بند(الف)ماده «۸» به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده «۸» اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره «۳» ماده «۱۲۸» قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود.
۱- تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت،معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد.
۲- تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال.
۳- تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال.
۴-گواهی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق.
برای کارخانه های انتقالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.
 

 

            علی طیب نیا                                              محمدرضا نعمت زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی                                     وزیر صنعت،معدن و تجارت