بخشنامه ۳۷۲۳۱/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۲/۱۷(خسارت دريافتي۱،۵ درصد در ماه از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالياتها)

0 56
به پيوست راي اکثريت اعضاء شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۹۲ در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالياتهاي مستقيم به شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۲/۱۱/۹۲(پيوست نامه شماره ۷۷۱۲/۲۰۱/ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲)درخصوص خسارت دريافتي(۱،۵ درصد در ماه)مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي در اجراي تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
خسارت دريافتي مؤديان (۱،۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختي، موضوع تبصره ماده ۲۴۲اصلاحيه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم ماهيت درآمدي نداشته و مشمول ماليات نمي باشد.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.