حسابان وب

بخشنامه ۳۶۲۱۴/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۲/۱۰(مجوزفعاليت مؤسسه اعتباري کوثر مرکزي و مؤسسه اعتباري عسکريه)

0 1,384
محل تبلیغ شما

با صدور مجوز فعاليت موسسه هااي اعتباري كوثر و عسكريه امكان اعمال مواد مرتبط و رعايت قانون مالياتهاي مستقيم درباره اين موسسات فراهم شد.

به موجب نامه هاي شماره ۳۳۳۵۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۳۵۳۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲مديريت کل مقررات،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران(تصاوير پيوست) مجوز فعاليت مؤسسه اعتباري کوثر مرکزي(سهامي عام) و مؤسسه اعتباري عسکريه(سهامي عام)به ترتيب طي نامه هاي شماره ۳۳۲۸۱۳/۹۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۳۴۹۵۳/۹۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ (تصاوير پيوست)بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده و مي توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور،قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذي ربط ، فعاليت نمايند.

پندار سیستم

بنابراين با توجه به صدور مجوز فعاليت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ ، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم از تاريخ صدور مجوز در مورد هر يک از موسسات ياد شده با رعايت مقررات اجراييمي باشد.
مراتب جهت اقدام و بهره برداري ابلاغ مي گردد.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.