حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۲۱۹۳۹ مورخ ۹۲/۱۲/۶(مطالبه ماليات ازمكلفين به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر)

0 2,054
محل تبلیغ شما

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مودياني كه به تكاليف قانوني خود درخصوص كسروايصال علي الحساب ماليات دراجراي مقررات ماده ۱۰۴ و تبصره ۹ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۸۲/۱۱/۲۷ اقدام ننموده ليكن مودي (دريافت كننده وجوه) نسبت به پرداخت ماليات متعلق به سال عملكرد مورد نظر اقدام نموده است يا درسال مربوط مشمول ماليات نبوده است ، مقرر مي دارد:


چنانچه با بررسي هاي به عمل آمده احراز گردد درآمد و يا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات دريافت کننده وجوه منظور گرديده و درآمد مشمول ماليات سال مربوط به قطعيت رسيده و ماليات متعلق نيز پرداخت شده باشد و يا مؤدي مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت ماليات نباشد، در اين صورت چنانچه کارفرما(پرداخت کننده وجوه) در اجراي مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکاليف قانوني خود در کسر علي الحساب ماليات مؤدي اقدام ننموده باشد و اين امر مورد تأييد دريافت کننده وجوه نيز قرار گيرد،با عنايت به حکم مذکور در تبصره ماده ۱۹۹ قانون مالياتهاي مستقيم، مطالبه ماليات تکليفي از کارفرما(به نام دريافت کننده وجه) موضوعيت نداشته و صرفاً جريمه عدم رعايت مقررات فوق الذکر(در صورت عدم رعايت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ ق.م.م در موارد معاف از ماليات) قابل مطالبه خواهد بود.
لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علي الحساب ماليات موضوعه را کسر و ليکن به حسابهاي مربوط واريز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه ماليات مکسوره مشمول جرايم متعلق نيز مي باشد.
با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰۹/۲۰۰ مورخ ۴/۶/۱۳۹۲ کان لم يکن تلقي مي گردد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.