نرم افزارحسابداری صدگان

نکات قابل توجه برای متقاضیان ضمانت‌نامه‌هاي بانکي

0 564

حسابداراپ

بانک مرکزی از هموطنان عزیزخواست‌ تا هنگام دريافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، به ارکان اساسي تشکيل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکي و قرارداد پايه مربوط، توجه کافي داشته باشند.

پندار سیستمبه گزارش روابط عمومی‌ بانک مرکزی، نظر به اين که در سال‌هاي اخير استفاده از ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، به دليل نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادهاي تجاري و اقتصادي و نيز روان‌سازي تعهدات ناشي از اجراي اين قراردا‌دها، رو به افزايش بوده و این ابزار نقش خود را در جهت تشويق و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري به خوبي ايفا نموده، لذا ضروري است براي حفظ کارکرد مثبت اين ابزار با‌اهميت بانکي، هموطنان عزيزي ‌که ذي‌نفع اين قبيل ضمانت‌نامه‌ها مي‌شوند، نکات ذيل را مد نظر قرار دهند:
ضمانت‌نامه‌هاي بانکي‌، بر اساس يک رابطه پايه ميان ضمانت‌خواه و ذي‌نفع مشتمل بر هرگونه قرارداد، شرايط مناقصه و مزايده يا هر نوع رابطه حقوقي ديگر و به عنوان تضمين حسن اجراي تعهداتي که ضمانت‌خواه به موجب روابط مذکور بدان متعهد شده است، صادر مي‌گردد. معمولاً در متن ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، به اين روابط پايه اشاره مي‌شود تا نشان دهد ضمانت‌نامه، در ارتباط با چه قرارداد يا رابطه‌اي صادر گرديده است. اگرچه، بايد توجه داشت ضمانت‌نامه بانکي، يک تعهد مستقل از رابطه پايه بوده و ايرادات مربوط به رابطه پايه، نسبت به اين تعهد، قابل استناد نيست، ليکن صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي که مبتني بر قراردادهاي پايه مي‌باشند، مستلزم درج مشخصات قرارداد‌ پايه در متن ضمانت‌نامه است.
بر این اساس، از آن دسته از هموطنان که برای انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود و به عنوان تضمين معاملات و قراردادها، متقاضي استفاده از ضمانت‌نامه‌هاي بانکي هستند، مؤکداً تقاضا مي‌شود در حين دريافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، به ارکان اساسي تشکيل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکي و قرارداد پايه مربوط (که در متن ضمانت‌نامه به آن اشاره مي‌شود)، توجه کافي مبذول دارند.
لازم به ذکر است ضمانت‌نامه بانکي، سندي غيرقابل برگشت است و بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ضامن، از زمان صدور ضمانت نامه، تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند بدون رضايت دو طرف ديگر (ضمانت‌خواه و يا ذينفع)، نسبت به ابطال يا اصلاح آن اقدام کند. ويژگي غيرقابل برگشت بودن ضمانت‌نامه بانکي، اين اطمينان را به ذي‌نفع مي‌دهد که در صورت تحقق شرايط لازم، قطعاً  قادر به دريافت وجه ضمانت‌نامه خواهد بود.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.