حسابان وب

بخشنامه ۱۹۵۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(ابلاغ دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶)

0 748
آکادمی محسن قاسمی

 به پيوست تصوير دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶ از تاريخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.


با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور از تاريخ صدور،گواهي امکان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲و ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين نامه عدم امکان اعمال معافيت هاي مذکور که در اجراي مفاد دستورالعمل ياد شده توسط معاون محترم وقت عملياتي سازمان صادر گرديده است مبناي اعمال يا عدم اعمال معافيت هاي مذکور نخواهد بود. لذا مقضي است ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده هاي مورد نظر با رعايت مفاد دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ اقدام نمايند.

فینتو

ضمناً در اجراي دستورالعمل اخيرالذکر ضرورتي به صدور گواهي و يا نامه عدم اعمال معافيت موضوع بند(۴) دستورالعمل مذکور از طرف مدير کل امور مالياتي نبوده و پس از طرح موضوع در کميته تخصصي معافيت ها، نظر کميته مزبور جهت اقدام قانوني لازم مبني بر امکان اعمال يا عدم اعمال معافيت به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام گردد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.