نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹۴۸۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل)

0 542

حسابداراپ

به منظور تکريم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ خود در موعد مقرر قانوني اقدام نموده اند، مقرر مي دارد:


در مواردي که مؤديان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول ماليات و يا ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ در اظهارنامه هاي مالياتي با رعايت حداقل افزايش درآمد مشمول ماليات و ماليات طبق دستورالعمل شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ اقدام نموده اند، چنانچه به هر دليل(به استثناي مؤديان موضوع بند ۸ دستورالعمل مذکور)مشمول طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسي هاي قانوني به عمل آمده ماليات و يا درآمد مشمول ماليات ابرازي آنان مورد تأييد و قبول مأموران رسيدگي کننده ذيربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجراي مفاد مقررات تبصره الحاقي به ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ اصلاحي قانون ياد شده موضوع بخشنامه شماره ۷۴۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ نسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام نمايند.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.