حسابان وب

تشريح درآمدهاي مالياتي ۹ ماهه امسال

0 285

حسابداراپ

درآمدهاي مالياتي در ۹ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد دارد.


فینتو

به گزارش رسانه مالياتي ايران، درآمد مالياتهاي مستقيم ۹ ماهه اول سال جاري نزديک به ۱۹۲ هزارميليارد ريال بوده كه نسبت به بودجه مصوب ۷۷ درصد محقق شده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است. بنابر اين گزارش، در دوره ياد شده ميزان درآمد ماليات بر ارزش افزوده مبلغ ۸۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بوده كه حاكي از تحقق ۹۵ درصدي بودجه مصوب و همچنين رشد ۸۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. گفتني است مجموع درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي مشتمل بر ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده تا پايان آذرماه سال جاري نزديک به ۲۸۰ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از تحقق ۸۶ درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به بودجه مصوب سال جاري است. براين اساس، افزايش درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور اعم از درآمد مالياتهاي مستقيم و درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده در ۹ ماهه منتهي به آذرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد رشد دارد.

منبع : سايت سازمان امور مالياتي


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.