حسابان وب

بخشنامه ۲۳۹۴۴/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۸/۲۶(نحوه انتخاب ضريب براي فعاليت مهندسين مشاور)

0 1,243
آکادمی محسن قاسمی

با توجه به اينکه براساس دفترچه ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات، ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور داراي صلاحيت و ضوابط سازمان مديريت که دريافتي آنها بر اساس فهرست بها يا تعرفه سازمان مديريت محاسبه مي گردد با ضريب ساير مهندسين مشاور(اعم از حقيقي و حقوقي)متفاوت مي باشد،


لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا ماموران مالياتي در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات اين شرکتها در مواقع علي الراس از اعتبار گواهي نامه صلاحيت اشخاص مذکور در سال مورد رسيدگي از طريق استعلام از مراجع ذيربط اطمينان حاصل نمايند.

فینتو

 
حسين وکيلي
معاون ماليات هاي مستقيم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.