تخصيص شماره اقتصادي ، تسهيل امور مالياتي

0 39

رشد هماهنگ بخشهاي مختلف اقتصادي و جلوگيري از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص از جمله اهدافي است که اقتصاد هر کشور دنبال مي کند . در اين ميان تزريق سرمايه به بخشهاي عمومي اقتصاد که منافع آحاد جامعه ر ا در پي دارد بودجه اي هنگفت مي طلبد که دولتها با توجه به منابع درآمدي خود سعي در ايجاد توازن در اين بخشها را دارند.


ماليات ، منبعي قابل اتکا و ابزاري براي حذف شکاف درآمد ميان فقير و غني جامعه و همچنين ابزاري براي ايجاد توازن ميان بخشهاي مختلف اقتصادي است . در کشور ما که تکيه دولت بر در آمد حاصل از فروش نفت است ، ماليات نتوانسته است نقش پررنگي را در ساماندهي اقتصاد و ايجاد عدالت اجتماعي داشته باشد . صاحب نظران معتقدند اين معضل ، برخاسته از عدم اعتماد بين مردم و دولت در ادوار گذشته و پايين بودن فرهنگ پرداخت ماليات و البته فقدان اطلاعات لازم از فعاليتهاي اقتصادي موديان بوده است. نبود فناوريهاي لازم و اطلاعات کامل از فعاليتهاي اقتصادي اقشار و صنوف مختلف ، نظام مالياتي را بر آن داشت تا براي ساماندهي به وضع موجود و رفع معايب و کاستيها ، طرح تحول نظام مالياتي را ترسيم و در صدد اجراي آن باشد. مبناي اين طرح ، اصلاح ساختار نظام مالياتي و شفاف سازي قوانين و مقررات مالياتي و مهمتر از آن ايجاد پايگاه اطلاعات مالياتي است که طي برنامه ريزيها و بررسيهاي کارشناسي ، اقدامات لازم براي اجراي اين طرح به عنوان زير ساخت اصلي تحول نظام مالياتي انجام گرفته است. اختصاص شماره اقتصادي براي هرفعال اقتصادي يکي از پروژه هاي طرح جامع مالياتي است که نقش موثري را در ساختار جديد نظام مالياتي ايفاء مي نمايد. بايد يادآوري کنيم که مشکلات و مناقشات موجود بين موديان و نظام مالياتي در سنوات گذشته تقريبا برخاسته از ابهامات و نواقص اطلاعات اقتصادي آنان بوده است که اين امر بعضا سبب بروز نارضايتي گرديده است. با تخصيص شماره اقتصادي ، موديان مالياتي مي توانند درکمترين زمان ممکن به محتويات پرونده مالياتي دسترسي و از آخرين وضعيت مالياتي خود آگاهي داشته باشند. شماره اقتصادي موجب مي شود تا مامورين مالياتي با ضريب اطمينان بيشتري به اطلاعات دقيق فعال اقتصادي دسترسي و به دور از هر گونه شبهه و اشتباهي ، فرايند دريافت ماليات را به انجام برسانند. در اين بين صاحبان مشاغل نيز با امنيت و آرامش بيشتري ماليات متعلقه را پرداخت کرده و روند عمليات پرونده مالياتي خودرا پيگيري مي نمايند. داشتن شماره اقتصادي به موديان اين امکان را مي دهد که با حفظ شانيت خود و فارغ از بروز برخي ارتباطات نا مناسب اداري براي انجام امور مالياتي مربوطه برنامه ريزي کرده و هر زمان که اراده کنند به محتويات پرونده خود دسترسي داشته باشند.

عصمت عزيزي

منبع : سازمان امورمالیاتی


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.