حسابان وب

بخشنامه ۲۱۶۸۸/۲۳۰/د مورخ ۵/۸/۹۲(ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵)

0 776

حسابداراپ

به پيوست تصوير دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۲.۶.۲۵ صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۸۵/۷/۱۸ سازمان متبوع در خصوص پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه كشور جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.