حسابان وب

بخشنامه ۲۱۶۸۸/۲۳۰/د مورخ ۵/۸/۹۲(ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵)

0 933

حصین حاسب

به پيوست تصوير دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۲.۶.۲۵ صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۸۵/۷/۱۸ سازمان متبوع در خصوص پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه كشور جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.