حسابان وب

بخشنامه ۲۱۲۲۲/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۷/۹۲(اصلاح حساب مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها درصورت عدم ثبت افزايش سرمايه دراداره ثبت شهركتها در مهلت مقرر)

0 796
محل تبلیغ شما

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجديد ارزيابي داراييها ، درخصوص آيين نامه اجرايي بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ ت ۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶/۸/۹۱هيات محترم وزيران كه طي بخشنامه شماره ۲۷۵۷۷/ ۲۳۰ / د مورخ ۱۷/۸/۹۱ ابلاغ گرديده است ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.