نرم افزارحسابداری صدگان

شرايط ثبت نام فعالان اقتصادی برای دریافت شماره اقتصادی

0 900

حسابداراپ

در اجراي حكم بند ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير، مطابق زمان‌بندي تعيين شده، مكلف به تكميل فرآيند الكترونيكي ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌باشند. فرآيند ثبت‌نام موديان شامل مراحل پيش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام مي‌باشد. شايان ذكر است در هر مرحله اطلاعات وارد شده موديان، توسط سازمان امور مالياتي كشور با پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف اعتبار سنجي گرديده و همچنين موارد مربوط به صورت ميداني نيز اعتبارسنجي مي‌گردد.


۱- اشخاص مشمول فراخوان ثبت نام 

۱-۱- كليه اشخاص حقوقي و تشكل‌هاي قانوني (اعم از اينكه به موجب قانون تشكيل گرديده و يا در اداره كل ثبت شركتها ثبت شده يا خواهند شد)
۱-۲- کليه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناء صاحبان مشاغل خودروهاي عمومي).
۲- مهلت پيش ثبت نام مشمولين 

۲-۱- كليه موديان مشمول اين فراخوان كه تاكنون و در فراخوان‌هاي قبلي سازمان اقدام به پيش ثبت‌نام در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir ننموده‌اند، مكلفند به عنوان آخرين مهلت، حداكثر تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ اقدام به پيش ثبت نام در سامانه مذكور نمايند.

۲-۲- اشخاص حقوقي كه از تاريخ درج اين اطلاعيه به بعد به ثبت مي‌رسند مکلفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ ثبت و همچنين اشخاص حقيقي مذكور كه از تاريخ مزبور شروع به فعاليت مي‌نمايند، مكلفند حداكثر ظرف مهلت يك ماه پس از شروع فعاليت، اقدام به اجراي فرايند ثبت نام نمايند.

توجه: كليه مودياني كه قبل از صدور اين اطلاعيه اقدام به پيش ثبت نام در سامانه مذکور نموده‌اند، ولي به لحاظ نقص يا ايراد اطلاعات وارده به سيستم و يا عدم انجام مراحل بعدي فرايند ثبت نام ايشان تکميل نگرديده است، ضروري است براي تكميل ثبت‌نام به سامانه اينترنتي فوق الذكر مراجعه و نسبت به اجراي الباقي مراحل فرآيند ثبت نام تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ اقدام نمايند.

۳- مهلت اجراي مرحله دوم ثبت نام مشمولين

پندار سیستم

کليه اشخاص حقيقي، حقوقي و تشکل هاي قانوني موظفند پس از تکميل مراحل پيش ثبت نام در زمان مقرر نسبت به انجام مرحله دوم ثبت نام به شرح زير اقدام نمايند:

۳-۱- کليه اشخاص حقوقي و تشکل هاي قانوني حداكثر تا تاريخ ۱۵/۸/۱۳۹۲

۳-۲- کليه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناء صاحبان مشاغل خودرو عمومي) حداكثر تا تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۲

توضيح: با توجه به اينكه ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي در دو مرحله (پيش ثبت نام و ثبت نام نهايي) صورت مي‌گيرد، بنابراين اشخاص مذكور براي اطلاع كامل از چگونگي اجراي مراحل ثبت نام به راهنماي مربوطه در سامانه اينترنتي عملياتي الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir مراجعه نمايند.

تذكر مهم: موديان مشمول اين فراخوان مسئول صحت و جامعيت اطلاعات ارائه شده در مراحل پيش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام مي‌باشند. نظر به اين که سازمان امور مالياتي کشور در فرايند ثبت نام نسبت به اعتبارسنجي اطلاعات ارايه شده در کليه مراحل اقدام خواهد نمود، بنابراين موديان گرامي به منظور تسريع در فرايند ثبت نام از ارائه هر گونه اطلاعات ناقص و يا نادرست جدا خودداري نمايند و در اين صورت مسئوليت تاخير در ثبت نام به عهده اين دسته از موديان خواهد بود.

چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين اطلاعيه در مهلت‌هاي تعيين شده نسبت به تکميل ثبت نام اقدام ننمايند، مطابق حكم بند ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از معافيت‌هاي مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم براي عملكرد سال مربوط و هرگونه تسهيلات بخشودگي جرائم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده محروم خواهند شد.روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور

بند ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشوردر سال ۱۳۹۲ مكلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده توسط موديان مذكور از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.