حسابان وب

بخشنامه ۲۰۵۴۳ /۴۲۲/۲۳۲ مورخ ۸۶/۹/۱۲(پروژه استاندارد سازي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۸ ق.م.م.)

0 748

حصین حاسب

توضیح سایت: برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است.

در راستاي استاندارد سازي اعمال معافيتهاي مالياتي مواد ۱۳۲ و۱۳۸ ق.م.م. به منظورجلوگيري از تضييع حقوق دولت وموديان محترم مالياتي با يکسان سازي فرآينداعطاي اين معافيت درتمامي ادارات امور مالياتي از طريق صدورگواهي استفاده از معافيت ونظارت مستمر،


پندار سیستم

ضمن ارسال مجموعه فرآيندها و اقدامات اجرائي لازم جهت صدور مجوزهاي مربوط به معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم مقتضي است ، دراجراي مقررات ماده ۲۱۹ق.م.م. و آئين نامه اجرائي آن ترتيبي اتخاذ گردد تا کليه پرونده هاي مالياتي که براي ماليات عملکرد سنوات ۱۳۸۵ وبه بعدطبق اظهارنامه تسليمي درخواست استفاده از معافيتهاي مذکوررادارند با رعايت مفاد دستورالعمل ارسالي مراتب را به انضمام گزارشات و مستندات لازم از طريق آن ادارات کل جهت بررسي و اقدام لازم از سوي معاونت عملياتي به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال نمايند .

بديهي است اعمال معافيتهاي مقرر براي اين دسته از موديان ( موديانيکه براي اولين باردرخواست استفاده از اين معافتيها را ارائه نموده اند ) منوط به اظهارنظر /صدورگواهي استفاده از معافيتهاي مذکور از سوي معاون عملياتي مي باشد.بديهي است اين امردرخصوص پرونده هائيکه درسنوات قبل نيز نسبت به اعمال معافيت اقدام واين معافيت درعملکرد سال ۱۳۸۵ نيز ادامه دارد جاري مي باشد.

 

علي اکبر عرب مازار

  رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.