نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹۱۳۳ /۲۳۰/د مورخ ۹۲/۷/۱۳(نمونه فرم تاييديه موضوع ماده ۱۰ آيين نامه تجديد ارزيابي داراييها موضوع بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم نمونه فرم آيين نامه تجديد ارزيابي داراييها)

0 1,328

حسابداراپ

 پيرو بخشنامه هاي شماره ۲۷۵۷۷/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ و شماره ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ موضوع آيين نامه هاي اجرايي بند ۳۹ قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور و ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالياتهاي مستقيم  و همچنين بند ۴۸ قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشوردر ارتباط با تجديد ارزيابي داراييها،به پيوست نمونه فرم تاييديه موضوع  ماده ۱۰ آيين نامه هاي مزبور که لازم است    بنگاه هاي اقتصادي در مهلت مقرر به اداره امور مالياتي تسليم نمايند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد .


بديهي است چنانچه  هر يک از موديان در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي استفاده نموده و نسبت به تکميل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده ۱۰ آيين نامه مذکور در گزارش حسابرسي مالياتي تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسليم فرم فوق الذکر خواهد بود.

پندار سیستم


حسين وکيلي

معاون ماليات هاي مستقيم


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.