نرم افزارحسابداری صدگان

شرايط خوداظهاري سال ۹۲ اعلام شد

0 438

حسابداراپ

سازمان امور مالياتي کشور در ادامه اجراي سياست هاي تشويق و توسعه خوداظهاري ماليات، شرايط خوداظهاري سال ۹۲ را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور آمده است:


در اجراي ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم، اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ موديان محترم منابع ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم به استثناي رديف هاي ۱ الي ۷ و ۱۲ بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور که به موقع تسليم نموده باشند را با رعايت شرايط زير بدون رسيدگي قبول نموده و تعدادي از آنها را به طور نمونه گيري و طبق مقررات مورد رسيدگي قرار دهد:

الف- قبول اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره املاک، منوط به تکميل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

پندار سیستم

ب- قبول اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعايت مواد زير خواهد بود:

۱- صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم بايستي دفاتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحرير و اظهارنامه تسليمي بر مبناي آن تنظيم شده باشد.

۲- ترازنامه و حساب سود و زيان، حساب درآمد و هزينه (که بر اساس دفاتر تنظيم مي شود) و يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه حسب مورد تکميل شده باشد.

۳- مودياني که اظهارنامه مالياتي آنها طي ۵ سال متوالي اخير (عملکرد سال هاي ۱۳۸۷ لغايت ۱۳۹۱) در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و يا خوداظهاري موضوع ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم بدون رسيدگي مورد قبول واقع شده است براي عملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاري نخواهد بود. لازم به ذکر است، مشمولين ثبت نام براي تخصيص شماره اقتصادي در صورت عدم ثبت نام از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود.

همچنين، مشمولين استفاده از سامانه هاي فروشگاهي (صندوق مکانيزه فروش) در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.