حسابان وب

بخشنامه ۹۴۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۶(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ )

0 1,041
محل تبلیغ شما

در اجراي بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ حوزه تهران مصوب کميسيون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغييرات ضرائب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۰ با رعايت موارد ذيل به منظور تشکيل کميسيونهاي بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالياتي شهرستانهاي تابعه، ارسال مي گردد.


۱- با توجه به اينکه حداکثر تعديلات لازم در مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادي سال مذکور توسط کميسيون بند الف ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار مي رود مصوبات کميسيون بند ب ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغييرات پيشنهادي در مجموعه مذکور باشد.

۲- نظر به اينکه به جهت مشابهت هاي ساختاري فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي از حيث نرخ سودآوري فعاليتها، ضرايب مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي در جدول ضرايب مالياتي عملکرد مزبور يکسان مي باشد، مقتضي است کميسيونهاي بند ب ماده ۱۵۴ قانون پيشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمايند.

۳- ضمن تأکيد بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالياتي در استخراج و اعـمال دقيـق ضريب مالياتي فعاليتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مـالياتي مـکلفند فهـرسـت مـواردي که در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون تعيين ضريب مالياتي آنها به هيأت حل اختلاف مالياتي احاله مي گردد را هر سه ماه يکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآيندها ارسال نمايند.

۴- ادارات امور مالياتي مکلفند در هنگام اعمال ضريب و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان نکات و ضوابط اجرائي مندرج در بخش اول به ويژه بندهاي ۸ و ۹ مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

پندار سیستم

۵- بـا توجـه به مـوارد فـوق مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با رعايت مفاد بند(ب) و تبصره هاي ۱و۲ و۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکيل کميسيون مربوط در مـرکزاستان و ادارات امور مالياتي شهرستانهاي تابعه اقدام نمايند و ضمن انـجام بـررسي هاي کـارشناسي وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي درصورت اقتضاء تغييرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلايل مسـتند و کافي به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پيشنهادي را صرفاً مطابق فرمهاي پيوست (شماره يک و دو)تنظيم و از طريق اداره کل حداکثر تا ۳۱/۶/۱۳۹۲ به دفتر پژوهش و بهبود فرآيندها، از طريق سيستم چارگون ارسال نمايند تا اقدامات قانوني بعدي به عمل آيد.

موکداً اعلام مي گردد درخواستهايي که در قالب فرمهاي پيوست به صورت مرتب و سورت شده تهيه مي گردد بايستي منضم به دلايل کافي و مستند بوده و به تأييد و امضاء همه اعضاء کميسيون رسيده باشد، بديهي است مواردي که مراتب فوق در آن رعايت نگردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

ضمناً نظر به تشابه ساختاري فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي جغرافيايي همجوار،ضروري است ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا تغييرات پيشنهادي لازم در اقلام ضرايب مالياتي به نحوي صورت پذيرد که واجد بيشترين هماهنگي ميان تصميمات کميسيون هاي شهرستانهاي تابعه استان باشد.

مزيد اطلاع مجموعه جدول ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ در دست چاپ مي باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گرديد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.