حسابان وب

بخشنامه ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها)

0 882

حسابداراپ

معافيت مالياتي افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي،ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها به موجب ماده(۱۷)  قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۶/۵/۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طي بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ابلاغ گرديد، اينک آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طي مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتي در آيين نامه اجرايي بند (۳۹)  قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ هـ مـورخ ۶/۸/۱۳۹۱،تنفـيذ و به تـصويب هيـأت مـحترم وزيـران رسيـده اسـت با اعمـال اصـلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هيات محترم وزيران ابلاغ مي گردد.

 

محل تبلیغ شما

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.