نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۰۱۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها)

0 1,108

حسابداراپ

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ آن شورا در اجراي بند ۳ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم به شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۲۸/۳/۹۲ در خصوص کمکهاي شهرداريها به سازمانها و مؤسسات وابسته از جمله آتش نشاني و خدمات ايمني،سازمان اتوبوسراني،آرامستانها و … به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:


“بـا تـوجه بـه اسـاسنامه سـازمانهـاي وابـسته بـه شـهرداري از جمله آتش نشاني و خدمات ايمني،وجوه دريافتي آنها از شهرداري ها در قبال انجام خدماتي که در اصل از وظايف شهرداري ها مي باشد(ماده ۵۵ قانون شهرداري ها) در موقع تشخيص علي الرأس درآمد مشمول ماليات آنها از طريق اعمال ضريب موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي گردد. 

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


براي دريافت متن كامل بخشنامه بروي تصوير زير كليك كنيد:

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.