بخشنامه ۸۳۵۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶(ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 124

هوفر

در راستاي مستندسازي و يکسان نمودن فرآيند صدور گواهي هاي مالياتي،به پيوست فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي پيش از اقدام به صدور گواهي موصوف، نسبت به تکميل گزارش مذکور اقدام نمايند. 

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.