حسابان وب

موضوعات کاربردی درباره دعوت مجامع عمومی شرکتهای سهامی

0 944

حصین حاسب

َ

مطابق قسمت ماده ۹۷لایحه اصلاحی قانون تجارت « در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشر می گردد به عمل آید …»تبصره :در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

 

الف –  ذکر موارد زیر در آگهی دعوت مجامع الزامی می باشند: ۱-دستور جلسه ( بطور صریح و روشن)  ۳-تاریخ تشکیل جلسه۳-ساعت تشکیل جلسه ۴ – نشانی کامل محل جلسه(دقیق) ۵-نوع شرکت(سهامی خاص یا سهامی عام و غیره ) ۶- نام کامل شرکت  ۷-مقام دعوت کننده مجمع ۸- شماره ثبت شرکت  ۹- محل ثبت شرکت

ضمنافاصله روز نشر اگهی دعوت و تشکیل جلسه ۱۰ الی ۴۰ روز میباشد


ب- نمونه های اگهی دعوت

 نمونه( یک )اگهی دعوت  :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت  ………………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ …./…./…… ساعت ….. صبح در ادرس…………………………………………………………………………………………………….. برگزار میگردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی ….

                                                                                                                 رئیس هیئت مدیره

                                                                                                                (دعوت کننده )

 


نمونه( دو) اگهی دعوت 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت …………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  که در تاریخ …./…./…. ساعت ….. صبح در ادرس………………………………………………………………………………………………………برگزار میگردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه

رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )

 


نمونه( سه) اگهی دعوت  

آگهی دعوت مجمع عمومی عا دی و فوق العاده  شرکت …………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………..

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسات مجمع عمومی عای و فوق العاده که به ترتیب در ساعات ….و…. تاریخ …./…./….در ادرس………………………………………………………………………………. برگزار میگردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی….

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه و افزایش سرمایه شرکت

پندار سیستم

رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )


ج- مطابق مواد ۸۴ و ۸۷: در صورتی که در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه مجمع حاضر نگردند و نهایتا در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نگردد مجمع برای بار دوم دعوت می گردد مشروط بر این که نتیجه دعوت اول در آگهی دعوت دوم قید گردد.

 

نمونه (یک ) آگهی نوبت دوم

آگهی دعوت (نوبت دوم)مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………..سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)مورخ …./…./…. به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران ،جلسه تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در ساعت ….روز …./…./….در ادرس. ……………………………………………………………………………………………………………. برگزار می گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه :

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه .

رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )


نمونه (دو ) آگهی نوبت دوم

آگهی دعوت (نوبت دوم)مجمع عمومی عادی شرکت ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)مورخ …./…./…. به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران ،جلسه تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در ساعت ….روز …./…./…. درادرس……………………………………………………………………………………………… برگزار می گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه :

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی ….

                                                                                     رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )

 


نمونه (سه ) آگهی نوبت دوم

 آگهی دعوت (نوبت دوم )مجمع عمومی عای و فوق العاده  شرکت …………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

با توجه به اینکه جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت اول)مورخ …./…./…. به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران ،جلسات تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم که به ترتیب در ساعات ….و….روز …./…./…. در ادرس……………………………………………………………………………………………………………. برگزار می گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی ….

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه و افزایش سرمایه شرکت

رئیس هیئت مدیره

                (دعوت کننده )

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.