حسابان وب

بخشنامه ۶۷۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۱۷(رسيدگي به دفتر درآمد و هزينه مشاغل موضوع بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 702

حسابداراپ

دفاتر درآمدوهزينه صاحبان مشاغل موضوع بندب ماده ۹۵قانون ماليات هاي مستقيم،به منظور ارائه خدمات بهينه به مؤديان محترم مالياتي، گسترش عدالت مالياتي،ترغيب صاحبان مشاغل فوق به ارائه دفتر و اسناد و مدارک مثبته، شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي مؤديان،تسهيل در اجراي قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و در راستاي نظام مند نمودن فرآيند تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان، تهيه گرديده است.


با عنايت به مطالب فوق، مقتضي است در رسيدگي به دفاتر مذکور اين مهم مورد توجه قرار گيرد که با توجه به حجم،موضوع و نحوه فعاليت اقتصادي اين دسته از مؤديان، سازمان امور مالياتي، از ايشان انتظار تسلط به اصول پيشرفته حسابداري را ندارد. دفتر مشاغل با همين رويکرد براي ثبت ساده درآمد،هزينه، خريد، دارايي هاي استهلاک پذير و ماليات و عوارض ارزش افزوده تهيه گرديده و به همين دليل، در نگارش راهنماي آن، آگاهانه از الزام مؤديان به رعايت استانداردهاي حسابداري در تنظيم و تحرير اين دفتر، خودداري شده است.

حسابداری علیمرادی

علي ايحال راهنماي تنظيم و تحرير دفتر مشاغل،شيوه قابل قبول سازمان در تنظيم و تحرير دفتر و تکاليف مؤديان موصوف در اين خصوص را مشخص ساخته است. بنابراين قبول دفتر توسط ادارات امور مالياتي،نبايد به رعايت استانداردهايي خارج از حدود تعيين شده در راهنماي مذکور منوط گردد. لذا تـوصيه مـي شـود مادامي که دفتر تسليمي از سوي مؤدي با رعايت چـارچوب هاي مـورد تأکيـد در راهنـماي مـوصوف تهـيه شـده و امکـان تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس رسيدگي به دفتر وجود داشته باشد،حتي الامکان از رد آن خودداري شده و درآمد مشمول ماليات بر مبناي رسيدگي به دفتر تعيين گردد.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.