نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعيه دعوت به آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي سال ۱۳۹۲

21 1,482

حسابداراپ

آگهي دعوت به شركت در آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي

هيـات تشخيـص صلاحيـت حسابـداران رسمـي در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، مصوب سال ۱۳۷۲ و آيين نامه’’ تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ‘‘ موضوع تصويب نامه شماره ۹۰۴۵ت ۱۳۸۷۵ / هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴ و اصلاحيه هاي بعدي آن از داوطلبان واجد شرايط زير براي شركت در آزمون حسابدار رسمي دعوت به عمل مي آورد.


 الف ) شرايط داوطلبان :

۱- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

۲- نداشتن سابقه محكوميت موثركيفري .

۳- حسن شهرت به رعايت موازين شرعي و اجتماعي و عدم اعتياد به مواد مخدر .

۴- نداشتن سوابق سوء حرفه اي ، مالي و اداري .

۵- داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ( ليسانس ) از دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در رشته حسابداري يا رشته هاي مشابه يا مـدارك حرفه اي شناخته شده از مجامع معتبر بين المللي .

تبصره ۱ : منظور از رشته هاي مشابه رشته هايي هستند كه با تاييد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ، حداقل ۱۸ واحد از دروس آنها ، حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي باشد .

تبصره ۲ : مجامع حرفه اي بين المللي مورد پذيرش عبارت است از :  انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز ( ICAEW) انجمن حسابداران رسمي انگلستان (ACCA ) و انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA  )  انجمن حسابداران كانادا ( CGA ) ، پذيرش مدارك عضويت در ساير مجامع حرفه اي ، به منظور برخورداري از معافيت آزمونهاي حسابداري و حسابرسي يا جايگزيني مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري يا رشته هاي مشابه منوط به طرح موضوع در هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و اتخاذ تصميم در مورد آن است ۰

۶- داشتن حداقل شش سال سابقه كار تمام وقت حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط ( ليسانس ) كه حداقل دو سال آن در داخل كشور باشد ( اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتيكه به تشخيص هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي داراي تجارب مفيدي در امور حسابداري ، خدمات مالي ، طراحي سيستم ، مديريت مالي ، تدريس حسابداري و حسابرسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير تجارب مفيد باشند ، هر دو سال سابقه كار تمام وقت آنان در امور فوق مي تواند معادل يكسال سابقه كار حسابرسي مورد قبول قرار گيرد ) ۰

تبصره ۱ : در مواردي كه مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) متقاضــي غير مرتبط باشد ، امـا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا دكتري مرتبط باشد ، سوابـق كار مفيد از تــاريخ اخذ اولين مـدرك تحصيلي‌ مرتبط ملاك عمـل خواهد بود . به هرحال پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر از كارشناسي ( ليسانس ) منوط به گذراندن حداقل ۱۸ واحد دروس حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي در طول دوره های تحصيلی یادشده است ۰

تبصره ۲ : داوطلباني كه حداقل ۳ سال بصورت تمام وقت سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران دارا هستند و همچنين ساير داوطلباني كه تجارب مفيد آنها در امور ياد شده در اين بند حداقل به مدت ۶ سال باشد، به شرط دارا بودن ساير شرايط ، مي توانند در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي كمبود سابقه كار حسابرسي به مدت ۳ سال کامل در سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تكميل نمايند .


۱- ب ) مدارك مورد نياز جهت شركت در آزمون و ثبت نام :

۱-    تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوطرف کارت ملی .

۲-    شش قطعه عكس۴ ×۳ ( كه مشخصات متقاضي در پشت آن درج شده باشد ) .

۳-    تصوير مدرك كارشناسي يا آخرين مدرك تحصيلي مرتبط به تاييد مراجع رسمي كشورو مدرك عضويت در مجامع حرفه اي بين المللي . (در مورد رشته هاي مشابه ارسال ريز نمرات تائيد شده الزامي است).

۴-    گواهي سابقه كارحسابرسي تمام وقت باذکرنداشتن سوابق سوءحرفه ای، مالی واداری به انضمام گواهي سابقه پرداخت حق بيمه و يا پرداخت ماليات بر حقوق .(گواهی سابقه کارصرفاً درنمونه پیوست موردپذیرش قرارمی گیرد)

۵-    تصوير گواهي انجام و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي در مورد آقايان .

۶-    تكميل ((فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمي )) .

۷-   اصل فيش پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ريال به حساب  ۰۲۰۱۲۴۸۷۳۶۰۰۱ سيبا نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان جوانان كد  ۱۱۱۴   بنام جامعه حسابداران رسمي ايران  .

۲-ب ) مدارك مورد نياز پس از آزمون :

۱-    گواهي عدم سوء پيشينه به تاييد مراجع مربوطه .

۲-    گواهي حسن عملكرد از سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران .

۳-    گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .

۴-    تاییدیه مدرک تحصیلی یا مدارک حرفه ای از مرجع ذیربط .


ج ) نكات مهم  :

پندار سیستم

۱- سوابق حسابرسي با شرايط زير پذيرفته مي شود :

۱-۱) اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران .

۲-۱) درج نوع كار متقاضي ( با قيد تمام وقت يا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرين سمت وي ، سوابق بيمه از جمله حوزه پرداخت حق بيمه و شماره بيمه شده ، در گواهي اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات كامل ياد شده در موارد استثنايي كه حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بيمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت ماليات حقوق متقاضي در گواهي اشتغال الزامي مي باشد . گواهی اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه پیوست مورد
پذیرش می باشد .

۳-۱ ) سوابق كار حسابرسي در سال ۱۳۸۱ و بعداز آن صرفاً نزد سازمان حسابرسي ياموسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و با ارائه گواهی پرداخت ماليات برحقوق مورد قبول است.

۲- كليه متقاضياني كه در سال هاي گذشته مدارك ثبت نام براي شركت درآزمون ارسال كرده و کارت شرکت در آزمون برای آنها صادر شده است ، در صورت تمايل به ثبت نام در آزمون سال جاري صرفاً بايد نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در آزمون و پرداخت وجه اقدام نمايند .

۳- داوطلبان مشروط آزمون سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ كه مجاز براي آزمون مي باشند ، بايد نسبت به ارسال فرم تکمیل شده درخواست و پرداخت وجه برای شرکت در آزمون اقدام نمايند .


د ) آزمون :

۱- آزمون در هفته اول آذر ماه سال ۱۳۹۲ صبح و بعدازظهر برگزار مي شود .

۲- تاريخ و محل دريافت كارت و محل برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .

۳- آزمون شامل بخشهاي حسابداري ( %۳۰ ) ، حسابرسي ( %۳۰) ، قانون مالياتها ( %۲۰ ) و قوانين تجاري ، مالي ، محاسباتي و سایر قوانين مرتبط (%۲۰) است .

۴- آزمون به صورت تشريحي و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود . سئوالات حسابداري و حسابرسي بر حسب مورد با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ایران (مصوب سازمان حسابرسی) مغايرتي نخواهد داشت و در سطحي خواهد بود كه مهارت حرفه ای متقاضيان براي امضاي گزارشهاي حسابرسي مستقل و بازرسي قانوني به صورت مستقل احراز شود .

۵- هر پاسخ درست تستي يك نمره و هر پاسخ نادرست  نمره منفي خواهد داشت .

۶- نصاب لازم براي قبولي داوطلبان در آزمون بشرح زير است .

۱-۶ ) كسب %۶۰  نمره سئوالات گزینه ای (تستي) هر درس .

۲-۶ ) كسب %۶۰ نمره سئوالات تشريحي هر درس .

۷- چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمونهاي مقرر مطابق بند ۶ فوق قبول شده باشد ،‌ مي تواند حداكثر در آزمون دو دوره آينده شركت نموده و فقط درس يا دروسي را كه نمره آن به حد نصاب قبولي نرسيده است امتحان دهد .

بدیهی است این معافیت فقط مربوط به دو دوره بعد بوده و در صورت عدم موفقیت از دوره سوم به بعد باید همچون سایر شرکت کنندگان همه دروس را امتحان دهند.

۸- پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح می گردد که نمره تست آن درس حداقل %۶۰ توسط داوطلب کسب شده باشد .

۹- کلیه داوطلبان مکلف هستند نام درس یا دروسی را که در سال جاری امتحان می دهند حتماً در ردیف ۹ فرم درخواست با علامت (×) مشخص نمایند ، در غیر اینصورت پاسخنامه برای داوطلب تهیه
نمی گردد. تغییر درس یا دروس پس از ارسال فرم در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر نمی باشد .

۱۰- داوطلبان مشروط سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مشمول مقررات دوره خود می باشند .

۱۱- دارندگان مدارك دكتري حسابداري يا مدارك حرفه اي بين المللي مورد تائيد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ، ازآزمونهاي حسـابـداري و حسابـرسـي معاف خواهند بود .


و ) مهلت ثبت نام و ارسال مدارك :

كليه داوطلبان واجد شرايط بايستي مدارك مورد نياز به همراه (( فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمي )) را حداكثرتا تاريخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۲ تنها از طريق پست سفارشي به آدرس تهران _
كد پستي ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱  هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي – واقع در طبقه دوم ساختمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ خيابان داور ارسال نمايند .

 تذكر:

در صورتیکه روز یا روزهای آخر اعلام شده بهر دلیل از جمله آلودگی هوا تعطیل اعلام شود صرفاً به همان تعداد روز در همان شهری که تعطیل اعلام شده به زمان پایان ارسال مدارک اضافه می شود.

۱- به درخواستهايي كه بعد از مهلت مقرر تحويل پست گرديده باشد و يا مدارك مربوط به آنان ناقص باشد و يا منطبق با شرايط مندرج دربند’’  الف ‘‘ بالا نباشد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۲- وجه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي


 

محل تبلیغ شما

21 نظرات
 1. غلامرضا عزیزپور می گوید

  با سلام من سابقه ۹ ساله کار حسابداری و بعنوان رئیس امور مالی در یکی از واحدهای دانشگاه ازاد هستم آیا می توانم در آزمون انتخاب حسابدار رسمی شرکت کنم یا خیر با تشکر

 2. حسین سیاوشی می گوید

  باسلام من ۶ سال سابقه کارحسابداری دارم و امسال مدرک کارشناسی گرفتم ایا می تونم در امتحان ازمو ن انتخاب حسابدار رسمی شرکت کنم

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 4. ساسان عابدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید

  بنده تا سال ۹۳ حدود دو سال و نیم سابقه کار حسابرسی بعد از مدرک کارشناسی خواهم داشت و حدود شش ماه قبل از مدرک کارشناسی و همچنین حدود دو سال سابقه کار حسابداری را دارا میباشم آیا واجد شرایط هستم ؟

  و اینکه اگر در دو مبحث نمره بالای حد نصاب را بیاورم آیا امکان پذیر است که دو مبحث باقی مانده را در دوسال امتحان داد یعنی در هر سال یکی را قبول شد ؟

 5. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر شرايط تغير نكرده باشد حداكثر براي يكسال امكان تجديدي داريد و با آزمون سال بعد برگزار خواهد شد.

 6. jafar می گوید

  با سلام .من ۳ ساله مدیر عامل یک شرکت حسابداری با مسولیت محدود هستم .با مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی .دانشجوی ارشد حسابداری هم هستم .سابقه بیمه ای از بابت حسابداری ندارم .میتونم شرکت کنم در آزمون

 7. علي رضا می گوید

  باسلام. اسامي قبولين و مشروطي هاي آزمون سال ۱۳۹۲ در سايت جامعه حسابدار رسمي درج شده ولي از قبولين تک درس که در شرايط آزمون امسال بود خبري نيست. قبل از اعلام توسط سايت من با دبيرخانه تماس گرفتم ، اعلام داشتند در قانون ماليات قبول شدم ولي اسمم در سايت نبود. لطفا” اگر اطلاعاتي داريد اعلام فرمائيد. باتشکر

 8. هیمن عسگری می گوید

  با سلام بنده کارشناسی ارشد حسابداری هستم ایا صحت دارد که من با دو سال سابقه حسابرسی می توانم در آزمون شرکت کنم ممنون

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كجا اين دوسال سابقه را داريد؟
  موسسات عضوجامعه يا سازمان حسابرسي؟

 10. علی می گوید

  سلام . من ۱۳ سال سابقه تدریس در رشته حسابداری در آموزش پرورش دارم آیا می توانم در آزمون شرکت کنم؟

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 12. هنگامه ناصرپور می گوید

  باسلام وتشکر
  من حدودا ۶سال سابقه کارحسابداری درجاهای مختلف به صورت قراردادی داشته ام ودرهیچ کدام ازاین مکان ها بیمه نشده ام وازسال ۹۱تاکنون نیز یک شرکت حسابداری تاسیس کرده ام که خودم مدیرعامل این شرکت هستم
  آیا می توان درآزمون حسابداران رسمی شرکت کنم؟
  باتشکر

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير شما شرابط شركت درآزمون را نداريد.البته به دعوت نامه هاي بعدي مراجعه داشته باشيد.

 14. سلطانی می گوید

  سلام
  من ۶ سال سابقه بیمه حسابداری دارم که از این ۶ سال ۲۰ ماه آن مربوط به بیمه حسابرسی از موسسات حسابرسی دارم ایا می توانم در ازمون شرکت کنم همچنین بنده در سال ۹۰ فارغ تحصیل شده ام در مقطع حسابداری کارشناسی
  باتشکر

 15. احمدی می گوید

  سلام
  من ۱۲ سال سابقه حسابداری و رییس حسابداری یه شرکت رو دارم آیا میتوانم در آزمون شرکت کنم؟؟؟؟

 16. حامد می گوید

  سلام.من سه سال سابقه حسابرسی در شرکت حسابرس انفرادی را دارم ایا در ازمون جامعه چون که سابقه من مربوط به شرکت موسسه انفرادی بوده قابل قبول هست یا باید حتما شرکت حسابرسی باشه؟

 17. جواد می گوید

  با سلام
  من در تاریخ ۳۰/۴/۷۷ لیسانس حسابداری گرفتم و از آن تاریخ تاکنون ۹ سال سابقه کار حسابداری بیمه ای دارم و امسال نیز فوق لیسانس حسابداری را تموم کردم . سوالی که دارم اینه که سوابق بیمه ای من بصورت پیوسته نیست بلکه بین سوابقم فاصله هایی وجود دارد اما جمع سوابق کاری بیمه ایم در حسابداری بیش از ۹ سال است آیا من میتوانم در آزمون حسابدار رسمی شرکت کنم .؟؟؟

 18. نرگس ملاعلي می گوید

  با عرض سلا و خسته نباشد من داراي مدرك فوق ليسانس مديريت صنعتي هستم و ۲ سال سابقه كار در يك شركت مدارم ايا ميشود با اين مدرك در آزمون جامع حسابرسي شركت كرد؟

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 20. علی می گوید

  با سلام آیا سابقه کار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات جهت شرکت در آزمون جامعه مورد پذیرش است؟

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.