حسابان وب

بخشنامه ۹۵۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۸(تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 404

حسابداراپ

بنا به اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي، به آن امور مالياتي/ اداره کل اجازه داده مي شود تا درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان وسايط نقليه عمـومي موضوع بند (ج) مــاده ۹۵ ق.م.م را بـا رعـايــت توصـيه هاي زيــر و بــا نـظر اتـحاديه هاي مربوط تعيين و ماليات متعلقه را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.

 

گروه بندي استان ها

استان هاي کشور با توجه به امکانات و شاخص هاي مؤثر و به لحاظ وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز شرايط جوي به گروه هاي زير تقسيم مي گردند:

گروه (۱):‌استان تهران.

گروه (۲): استان هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز، خراسان رضوي، فارس، قزوين، گيلان، هرمزگان و مازندران.

گروه (۳): استان هاي آذربايجان غربي،‌کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزي، يزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (۴):‌استان هاي چهار محال و بختياري، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالي، کهگيلويه و بوير احمد و اردبيل.

گروه (۵):‌استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، کردستان و ايلام.

 

مقررات عمومي

۱- شرط برخورداري از صاحبان وسايط نقليه عمومي از ضوابط و مقررات اين دستورالعمل تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ در موعد مقرر قانوني مي باشد.

۲- ادارات کل امور مالياتي در توافقات ترتيبي اتخاذ نمايند تا اتحاديه هاي مربوط، حداکثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۲ فهرست مشخصات اعضاي خود را به ادارات امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.

۳- شهر يا شهرستان هاي تابعه غير از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص هاي مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان هاي طبقه (الف) و شهرستانهاي طبقه (ب)، توسط مديران کل امور مالياتي استان ها تقسيم مي گردند.

۴- استان هايي که به لحاظ شرايط آب و هوايي داراي وضعيت خاص از قبيل زمستان هاي بسيار سرد و طولاني و يخ بندان مي باشند، ادارات کل امور مالياتي مربوط مجاز هستند در مورد ماشين آلات موضوع جداول ۱۱ الي ۱۶ پيوست،متناسب با مدت فعاليت آنان (که کمتر از ۹ ماه در سال نباشد) با نظر اتحاديه هاي ذيربط درخصوص تعيين درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت اعضاء به نسبت درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت مندرج در جداول مذکور پيوست اقدام نمايند.

۵- درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت صاحبان وسايط نقليه عمومي موضوع جداول ۱ الي ۴ و نيز وسايط نقليه عمومي تا ظرفيت ۷ تن موضوع جداول ۶ الي ۱۰ پيوست، با اعمال ضريب جدول زير تعيين گردد.

 

جدول الگوي درصدهاي موضوع تعيين درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان وسايط نقليه عمومي گروه هاي استاني، نسبت به ارقام مندرج در جداول پيوست


گروه بندي استان ها

 

استان گروه (۱)

 

استانهاي گروه (۲)

 

استانهاي گروه (۳)

 

استان گروه(۴)

 

استان گروه (۵)

شهرها/ شهرستانها

مراکز استان

۱۰۰%

۹۵%

۹۰%

۸۵%

۸۰%

شهرها/ شهرستانهاي طبقه (الف)

 

۹۵%

 

۹۰%

 

۸۵%

 

۸۰%

 

۷۵%

شهرها/ شهرستانهاي طبقه (ب)

 

۹۰%

 

۸۵%

 

۸۰%

 

۷۵%

 

۷۰%

 

فینتو

۶- اتوبوس هاي برون شهري موضوع جدول ۵ و انواع وسايط نقليه عمومي باري و تريلي کش با ظرفيت بالاي ۷ تن موضوع جداول ۶ الي ۱۰ و کليه وسايط نقليه عمومي موضوع جداول ۱۱ الي ۱۶ پيوست، مشمول ضرايب جدول الگوي فوق نبوده و درآمد مشمول ماليات آنها براساس مبالغ تعيين شده در جداول پيوست، محاسبه و تعيين مي گردد.

۷- مالياتهاي مکسوره مؤديان در اجراي ماده ۱۰۴ ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول ماليات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعايت مقررات از ماليات تعيين شده قابل کسر مي باشد.

۸-در مواردي که مشخص گردد مؤدي تمام يا قسمتي از سال مالياتي ترک کسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار آنان (از قبيل:‌اسقاط وسيله نقليه و از رده خارج کردن، تصادف وسيله نقليه، توقيف، فوت مالک و غيره)، قادر به انجام فعاليت نبوده است و اين امر مورد تأئيد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد، درآمد مشمول ماليات آنها به نسبت مدت فعاليت محاسبه و ماليات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتي که صاحبان وسايط نقليه عمومي،‌وسيله مذکور را صرفاً براي استفاده در ديگر مشاغل خود از جمله فعاليت هاي کشاورزي يا کارگاهي به کار گيرند و از بابت وسيله نقليه مورد نظر هيچ گونه فعاليت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئيد مراتب از سوي اداره امور مالياتي، از اين بابت مشمول ماليات نخواهند بود.

۹- درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي صفر کيلومتر که وسيله نقليه خود را ضمن سال (۱۳۹۱)شماره گذاري و تحويل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر۳۰ روز بعد از تاريخ تحويل وسيله نقليه (بر مبناي تاريخ مندرج در نامه تحويلي آن توسط نمايندگي مربوط) تعيين         مي گردد.

۱۰- در مواردي که وسيله نقليه عمومي بيش از يک مالک داشته باشد، درآمد مشمول ماليات شرکاء با رعايت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م محاسبه و ماليات متعلق نسبت به سهم هريک از شرکاء وصول گردد.

۱۱- در مواردي که وسيله نقليه بيش از يک مالک داشته باشد و مالکين هر کدام ساکن شهرستانهاي مختلف باشند اداره امور مالياتي محل استقرار اتحاديه ذيربط، ذيصلاح براي توافق مي باشد.

۱۲-درآمد مشمول ماليات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهري (مشمولين بند الف ماده ۹۵ ق.م.م) و آژانس هاي کرايه اتومبيل (مشمولين بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)، مشمول اين دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالياتي ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرند.

۱۳- وسايط نقليه عمومي که به موجب قرارداد اجاره به شرط تمليک به اشخاص حقيقي واگذار مي گردد يا به نحوي از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباري مجاز غير بانکي، شرکتهاي خودرو سازي، ليزينگ و مشابه آن تسهيلات دريافت مي نمايند، از تاريخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت اين دسته از صاحبان وسايط نقليه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبني بر پرداخت اقساط،۳۰% کمتر از درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت جداول پيوست با رعايت ساير ضوابط تعيين گردد. در اينصورت در صورت درخواست مؤدي ادارات امور مالياتي مکلف به استعلام از مراجع ذيربط  مي باشند.

تبصره:کسر ميزان ۳۰% درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهاي با ظرفيت بالاتر از ۷ تن منوط به تأييد اداره امور مالياتي ذيربط مي باشد.

۱۴- صاحبان وسايط نقليه عمومي که اتحاديه مربوط به آنها در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالياتي ذيربط توافق ننمايند، يا اساساً فاقد اتحاديه باشند، در صورت رعايت شرايط و مقررات مربوط در اين دستورالعمل و رعايت موارد مندرج در اطلاعيه سازمان در شهريور ماه سال ۱۳۹۱موضوع خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات صاحبان مشاغل ماده ۹۵ ق.م.م مبني بر تسليم اظهارنامه و تکميل اطلاعات هويتي، شماره ملي، کد پستي ده رقمي، نشاني کامل و همچنين تکميل فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه مندرج در اظهارنامه مالياتي مشمول طرح خوداظهاري موضوع ماده ۱۵۸ ق.م.م خواهند بود. در اين صورت حداکثر تا يک درصد (۱%)از مؤديان اين بند، طبق نظر مديران کل امور مالياتي مربوط به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب خواهند شد.

۱۵- طبق مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م (هزينه هاي درماني، خسارات وارده، وجوه پرداختي و يا کمک هاي بلاعوض) در صورتي که مستند به مدارک از مراجع ذيربط باشد، بار عايت مقررات قانوني و آئين نامه هاي مربوط و تأئيد اداره امور مالياتي حسب مورد، از درآمـد مشمول مـاليات مؤدي قابل کسر مي باشد.

۱۶- درآمد مشمول ماليات صاحبان انواع وسايط نقليه سواري پلاک سفيد و همچنين سواري هاي کرايه آژانس ها يا مؤسسات تحت نظارت تاکسيراني و يا مراجع ذيربط اعم از دولتي،‌خصوصي، نهادها و شهرداري ها و… برابر جدول ماليات انواع تاکسي ها محاسبه و وصول گردد.

۱۷- درآمد مشمول ماليات صاحبان انواع وسايط نقليه وانت بار پلاک سفيد و همچنين وانت بارهاي کرايه آژانس ها يا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذيربط اعم از دولتي، خصوصي، نهادها و شهرداري ها و… برابر جدول ماليات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

۱۸- درآمد مشمول ماليات تعيين شده در جداول پيوست، براي يکسال مالياتي (عملکرد سال ۱۳۹۱) بوده و در صورت انتقال وسيله نقليه عمومي در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خريدار، نسبت به مدتي که آن وسيله نقليه را در اختيار دارند مؤدي مالياتي شناخته شده و ماليات آنها نسبت به مدت و همچنين قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

۱۹- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده براي هريک از مؤديان مشمول اين دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول ماليات حاصل از آن، بيش از درآمد مشمول ماليات مورد توافق يا ابرازي حسب مورد باشد،‌در اين صورت با رعايت مقررات، ماليات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۲۰- اتحاديه هاي مربوطه مکلف گردند ضمن رعايت ماده ۱۸۶ ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد پروانه مربوط، کارنامه تاکسيراني و مجوز تردد و يا ساير تسهيلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالياتي خودداري و اعضاي خود را جهت پرداخت ماليات متعلقه به ادارات امور مالياتي مربوط راهنمائي نمايند.

۲۱- در صورتي که ظرفيت بار و همچنين نوع و مدل ساخت خودروهاي عمومي مانند: انواع کاميون و تريلي،‌ماشين آلات راهسازي و صنعتي و غيره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل يا اداره امور مالياتي مربوط با استعلام از مراجع ذيصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسايط نقليه و ظرفيت خالص بار خودروي مورد نظر را شناسايي و طبق جداول پيوست نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

۲۲- درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده، مطابق شرايط و مقررات اين دستورالعمل به استثناي مؤدياني که پرونده آنها در اجراي مقررات بند ۱۳ اين دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعي مي باشد.

۲۳- نحوه و چگونگي تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان ساير وسايط نقليه عمومي که در جداول پيوست قيد نگرديده است،‌با اتحاديه ها و امور مالياتي/ ادارات کل امور مالياتي ذيربط خواهد بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.