حسابان وب

تصويب نامه ۴۲۸۷۴۰ت۲۳۶ه مورخ ۱۱/۶/۷۰(‌آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط باورزش کارگران+اصلاح آیین نامه)

0 2,789
محل تبلیغ شما

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۴.۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت ناظم، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده(۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب نمود:


“‌آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزشکارگران”

ماده ۱- کلیه کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران بر اساس ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند.
ماده ۲- کارفرمایان کارگاههایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از ۵۰ نفر است فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.
تبصره۱- در آن دسته از کارگاهها که تعداد شا غلین در آنها بیش از یک صد نفر است و مسئول ورزش دارند، تشکیلات و برنامه ورزشی مناسب با شرایط کارگاه توسط وی تهیه و به مدیریت کارگاه پیشنهاد می شود و پس از تأیید و تصویب در مراجع ذیربط به اجرا در خواهد آمد.
تبصره ۲- در کارگاههای موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از یک دوم مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان به عنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۳- مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) در برنامه ریزی و اجرای دستور العملهای ورزشی، با توجه به موارد ذیل تلاش خواهد نمود.
۱- برنامه ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته های مختلف ورزشی، زمان تمرینات در هر هفته ۲ جلسه و در هر جلسه ۲ ساعت خواهد بود.
۲- برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربوط و برگزاری مسابقات دوستانه با کارکنان سایر کارگاهها
۳- شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته های مختلف و مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور بر اساس تقویم ورزشی) و غیر کارگری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
۴- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره های آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها
۵- تهیه و ارائه گزارش فعایتهای ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، ادارت کل کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) و پیشنهاد اعتبارات موردنیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (در پایان هر سال برای سال بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب
۶- برنامه ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان
۷- برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعملهای مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود. (در هر هفته سه روز و هر روز سی دقیقه)
۸- ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی، تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران انجام می شود. کارفرمایان موظف به همکاری بر اساس این آئین نامه خواهند بود. ساعت تمرینات ورزشی در صورتی که در ساعات کار واقع شود جزء ساعات کار و در غیر این صورت بعنوان ساعات اضافه کار تلقی می گردد.
۹- انجام کلیه برنامه های ورزشی بانوان در ک ارگاههای مربوطمی بایست در محیط جداگانه و در فضای مناسب انجام پذیرد.
ماده ۴- شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم ورزشی مشخص خواهد شد بعنوان مأموریت ورزشی تلقی می گردد.
تبصره- در صورت تقاضای اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر موافقت نمایند.
ماده ۵- کارفرمایان کارگاههایی که بیش از ۵۰۰ نفر شاغل دارند موظفند فضای مناسب ورزشی جهت کارگران مربوط فراهم نمایند.
تبصره۱- ایجاد فضای ورزشی مذکور در این ماده بر اساس دستور العمل صادر شده از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار وامور اجتماعی) صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۲- وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و ارائه نمایند و نظارتهای بعدی را معمول دارند.
ماده ۶- شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور اجتماعی و کارفرما (با تأیید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمینهایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.
ماده ۷- کلیه کارفرمایان در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند موظفند سالانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰ ریال) به ازار هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نمایند واریز نمایند.
تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغ دریافتی را صرفاً جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور هزینه نماید.
تبصره ۲- فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.
تبصره ۳- سازمان تربیت بدنی کشور می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.
ماده ۸- مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران که توسط وزارت کار و امور اجتماعی ساخته می شود زیر نظر هیئت امنا اداره خواهند شد. ترکیب اعضاء وظایف و نحوه تشکیل جلسات هیئت امنا توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی ورزش کارگران (موضوع ماده ۹ این آئین نامه) خواهد رسید.
تبصره: احکام اعضای هیئت امنا توسط وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی صادر خواهد شد.
ماده ۹- به منظور تصویب تقویم ورزشی سالانه کارگران و نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه و همچنین تعیین ترکیب اعضاءوظایف و نحوه تشکیل هیئت امنای موضوع ماده ۸ این آئین نامه ستاد هماهنگی ورزش کارگران با ترکیب ذیل تشکیل می شود.
۱- وزیر کار و امور اجتماعی (رئیس)
۲- معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی (دبیر)
۳- یکی از معاونین سازمان تربیت بدنی به انتخاب ریاست سازمان مذکور
۴- از هر یک از وزارتخانه های صنعتی (معادن و فلزات و صنایع سنگین و صنایع) یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط
۵- از هر یک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط
۶- نمایندگان بنیادهای شهید انقلاب اسلامی و جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی
۷- نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار
۸- دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
۹- مسئول ورزش خواهران کشور
تبصره ۱- در غیاب رئیس ستاد، دبیر ستاد جلسه را اداره خواهد کرد
تبصره ۲- زمان تشکیل جلسات توسط اعضای ستاد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰- عدم اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان تخلف محسوب و با آنان طبق ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

 


تصويب نامه ۲۴۴۴۶۰ ت۳۳۱ ه

مورخ ۷۱/۷/۱۹


اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۶.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۳۴۱۰ مورخ ۱۳۷۱.۳.۱۰وزارت صنایع و به استناد تبصره ماده (۱۵۴) قانون “‌کار‌جمهوری اسلامی ایران” -مصوب ۱۳۶۹ – تصویب نمودند:


۱ – تبصره یک ماده (۲) به شرح زیر تغییر می‌یابد:

‌مسئول ورزش در این ماده و معاون مسئول موضوع تبصره (۲) این ماده، در کارگاه‌هاییکه کمتر از ۴۰۰ نفر کارگر دارند، ساعتهایی از هفته را تناسب با نیاز‌کارگران به امور ورزشی پرداخته و در بقیه ساعتها، به کار کارگاهی خود مشغول خواهند بود. درکارگاه‌های که بیش از ۴۰۰ نفر کار کارگاهی خود مشغول خواهند‌بود. در کارگاه‌هایی که بیش از ۴۰۰ نفر کارگر دارند، می‌توانند به صورت تمام وقت در خدمت ورزش کارگران

باشند.

۲ – قسمت آخر بند (۸) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ساعات تمرینهای ورزشی از جمله تمرینها و برنامه‌ها یاد شده در بندهای (۱ و ۷) این ماده خارج از ساعات کار بوده و کارفرما در جهت فراهم نمودن تسهیلات‌لازم همکاری می‌نماید.

۳ – موارد (۵) و (۷) ادغام و به شرح زیر تغییر می‌یابد:

‌ماده (۵) – کلیه کارفرمایان موظفند نسبت به ایجاد فضاهای وزشی مناسب، اقدام و درغیر این صورت، سالانه مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر به‌حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌کند، واریز نمایند.

‌تبصره ۱ – مبالغ واریز شده به حساب بالا، طبق نظر وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی فقط جهت توسط و ایجاد فضاهای ورزشی و‌تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور و هزینه‌های مربوط به امور فوق کماکان هزینه می‌شود.

‌تبصره ۲ – ایجاد فضای ورزشی* یاد شده در این ماده با تشخیص سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.

*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره ۲۵۸۸۳ مورخ ۷۱.۸.۱۱ دبیر هیأت دولت عبارت”‌استاندارد فضای ورزشی” به اشتباه “‌ایجاد فضای ورزشی” تحریر شده‌است.<<

‌تبصره ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلان کارگاه را تهیه و‌ارائه نمایند ونظارتهای بعدی را معمول دارند.

‌تبصره ۴ – فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه‌ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.

‌تبصره ۵ – سازمان تربیت بدنی کشور می‌تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.

۴ – شماره مواد (۸) و (۹) و (۱۰) به (۷) و (۸) و (۹) تغییر می‌یابد.

۵ – بند (۶) ماده (۸) اصلاحی به صورت زیر اصلاح می‌شود:

۶ – نمایندگان اصلی کارفرمایان در شورای عالی کار.

۶ – متن زیر به عنوان ماده (۱۰) اضافه می‌شود.

‌کلیه مبالغی را که کارفرمایان در اجرای این آیین‌نامه به وزارت کار و اموراجتماعی پرداخت می‌نمایند، مشمول بند (۱۰) ماده (۱۴۸) قانون “‌اصلاح برخی ازمواد‌قانون مالیاتهای مستقیم” – مصوب ۱۳۷۰ – خواهد بود.


‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.