حسابان وب

بخشنامه ۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۶(اجراي مقررات ماده ۲۳۹)

0 1,348
آکادمی محسن قاسمی

با توجه به ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله اعلام مي گردد:

 

در صورتي که مؤديان مالياتي ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم  به برگ تشخيص مالياتي کتباً اعتراض نمايند، فارغ از اينکه قبل يا بعد از تاريخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامي که به صورت کتبي از اعتراض خود صرف نظر و يا کتباً اعلام قبولي خود را نسبت به برگ تشخيص مالياتي اعلام ننمايند، پرونده از نظر مالياتي مختوم و يا قطعي نبوده و اعتراض مزبور در اجراي مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد در اداره امور مالياتي و يا هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، قابل طرح مي باشد.

 

فینتو

در ضمن در مواردي که مؤدي پس از اعتراض به برگ تشخيص يا آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي کتباً از اعتراض يا شکايت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولي برگ تشخيص يا آراء هيأت حل اختلاف مالياتي در مرجع ذيربط (مرجع تسليم اعتراض) اقدام نمايد در اين صورت ادامه مراحل دادرسي وجاهت قانوني نداشته و مي بايست نسبت به صدور برگ ماليات قطعي، با رعايت مقررات اقدام گردد.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.